שימוש במצב תלישה
שימוש במצב תלישה
View content for :
Product:

שימוש במצב תלישה

נתיב טעינת המדיה של מדיית גליל ומדיה בקיפול מניפה הוא זהה. מדיית גליל מוצגת בתמונות בסעיף זה.
 1. הכנס מדיה למדפסת. ראה הכנסת המחסנית למדפסת.
 2. שחרר את מכלול ראש ההדפסה.
  כאשר מנוף ראש ההדפסה מסובב כלפי מעלה, מכלול ראש ההדפסה מסתובב על צירו לכיוון מעלה.
 3. הסט את מוביל המדיה החיצוני כלפי חוץ עד הסוף.
 4. טען את המדיה כפי שמוצג. ודא שהמדיה עוברת דרך החריץ בחיישן ההעברה של המדיה (1) ומתחת למוביל המדיה הפנימי (2). המדיה צריכה רק לגעת בגב החריץ של חיישן העברת המדיה.
  ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הנח לראש ההדפסה להתקרר.
 5. הסט את מוביל המדיה החיצוני כלפי פנים עד שייגע בשולי המדיה.
 6. סגור את מכלול ראש ההדפסה.
 7. סגור את מכסה המדיה.
  סגור את מכסה המדיה עם אפשרות התלישה
 8. לחץ על
  PAUSE
  (השהיה) כדי לצאת ממצב השהיה ולאפשר את ההדפסה.
  המדפסת עשויה לבצע כיול מדבקה או להזין מדבקה, בתלות בהגדרותיך.
 9. החזק את הלחצנים
  FEED
  (הזנה) ו-
  CANCEL
  (ביטול) לחוצים בו-זמנית למשך 2 שניות כדי לוודא שהמדפסת מסוגלת להדפיס מדבקת תצורה.