הדפסת מדבקת בדיקה וביצוע כוונונים
הדפסת מדבקת בדיקה וביצוע כוונונים
View content for :
Product:

הדפסת מדבקת בדיקה וביצוע כוונונים

אחרי שטענת מדיה, טענת סרט (אם אתה משתמש במצב העברה תרמית), התקנת את מנהל התקן ההדפסה וחיברת את המדפסת שלך למחשב, השתמש בהוראות שבסעיף זה כדי להדפיס מדבקת בדיקה. הדפסת מדבקה זו מאפשרת לך לראות אם החיבור פועל ואם יש צורך לכוונן הגדרות כלשהן של המדפסת.
 1. כבה (O) את המדפסת.
 2. החזק את הלחצן
  CANCEL
  (ביטול) לחוץ בעת הדלקת המדפסת (I). החזק את הלחצן
  CANCEL
  (ביטול) לחוץ עד שהנורית הראשונה בלוח הבקרה תכבה.
  המדפסת תדפיס מדבקת תצורת מדפסת ואחריה מדבקת תצורת רשת, כפי שמוצג בדוגמאות אלו.
  דוגמה של מדבקת תצורת מדפסת
  דוגמה של מדבקת תצורת רשת
 3. האם המדבקה הודפסה, והאם איכות ההדפסה שלה הייתה מניחה את הדעת?
  אם...
  אז...
  המדבקה הודפסה ואיכות ההדפסה מניחה את הדעת
  המדפסת מוכנה להדפסה. ראה התקנת תוכנת עיצוב המדבקות.
  המדבקה לא הודפסה
  1. ודא שבחרת את מנהל התקן ההדפסה הנכון.
   נסה להדפיס את המדבקה שוב.
  2. אם המדבקה עדיין לא מודפסת, בדוק את החיבורים בין המדפסת והמחשב או בין המדפסת והרשת.
  3. במידת הצורך, שנה את הגדרות המדפסת כדי שיתאימו להגדרות המחשב או הרשת. ראה הגדרות הרשת.
  המדבקה מודפסת אולם באיכות ירודה או עם בעיות אחרות
  ראה בעיות בהדפסה או באיכות ההדפסה לקבלת הוראות פתרון בעיות.