מדבקות תצורה
מדבקות תצורה
View content for :
Product:

מדבקות תצורה

שניים מפריטי אבחון המדפסת הנפוצים ביותר בשימוש הם מדבקת תצורת המדפסת ומדבקת תצורת הרשת. ניתוח המידע במדבקות אלה יכול לתרום לפתרון בעיות אפשריות.
להדפסת מדבקות אלו בצע את הפעולות הבאות:
  1. כבה (O) את המדפסת.
  2. החזק את הלחצן
    CANCEL
    (ביטול) לחוץ בעת הדלקת המדפסת (I). החזק את הלחצן
    CANCEL
    (ביטול) לחוץ עד שהנורית הראשונה בלוח הבקרה תכבה.
המדפסת תדפיס מדבקת תצורת מדפסת ואחריה מדבקת תצורת רשת, כפי שמוצג בדוגמאות אלו.
דוגמה של מדבקת תצורת מדפסת
דוגמה של מדבקת תצורת רשת