בעיות שונות
בעיות שונות
View content for :
Product:

בעיות שונות

הבעיה
סיבה אפשרית
פתרון מומלץ
יציאת מארח ה-USB אינה מזהה התקן USB
המדפסת אינה מזהה התקן USB או אינה קוראת את הקבצים מהתקן USB המחובר ליציאת מארח USB.
המדפסת תומכת כעת בכונני USB בנפח מרבי של ‎1 TB.
השתמש בכונן USB בנפח ‎1 TB ומטה.
ייתכן שהתקן ה-USB יצריך מקור מתח חיצוני משלו.
אם התקן ה-USB שלך מצריך מקור מתח חיצוני, ודא שהוא מחובר לספק כוח פעיל.
פרמטרי המדפסת לא נקבעו כצפוי
שינויים בהגדרות פרמטרים אינם נכנסים לתוקף
או
פרמטרים מסוימים שונו באופן לא צפוי.
הגדרת קושחה או פקודת קושחה מונעת את היכולת לשנות את הפרמטר.
בדוק את תבניות המדבקות או את ההגדרות בתוכנה שבה אתה משתמש לשליחת התבניות למדפסת.
במידת הצורך עיין במדריך התכנות של ZPL‏, ZBI‏, Set‑Get‑Do‏, Mirror או WML, או פנה לטכנאי שירות. עותק של המדריך זמין בכתובת zebra.com/manuals.
פקודת בתבנית המדבקה החזירה את הפרמטר להגדרה הקודמת.
שינוי כתובת IP
המדפסת שלי מקצה כתובת IP חדשה לשרת ההדפסה אחרי שהמדפסת הייתה כבויה למשך זמן מסוים.
ההגדרות ברשת שלך גורמות לרשת להקצות כתובת IP חדשה.
אם שינוי כתובות ה-IP שמבצעת המדפסת גורם לך לבעיות, פעל על-פי השלבים הבאים כדי להקצות כתובת IP סטטית:
 1. אתר אלו ערכים יש להקצות לכתובת ה-IP, מסכת רשת המשנה והשער של שרת ההדפסה שלך (קווי, אלחוטי או שניהם).
 2. שנה את ערך פרוטוקול ה-IP המתאים לערך PERMANENT (קבועה).
 3. שנה את הערכים של כתובת ה-IP, מסכת רשת המשנה והשער של שרת ההדפסה שלך לערכים הקבועים שלהם.
 4. אפס את הרשת.
לא ניתן להתחבר בחיבור קווי או אלחוטי.
הזנתי את כתובת ה-IP, מסכת רשת המשנה והשער במדפסת שלי באופן ידני, אולם היא אינה מתחברת לרשת הקווית או האלחוטית שלי.
חובה לאפס את רשת המדפסת לאחר שינוי הערכים.
אפס את הרשת.
ערך ESSID לא צוין.
 1. לחיבור אלחוטי, ציין את ערך ה-ESSID התואם לערך שבו משתמש הנתב האלחוטי שלך, באמצעות פקודת ה-Set/Get/Do הבאה:
  ! U1 setvar "wlan.essid" "value"
  כאשר "value" הוא ה-ESSID (לעתים מכונה SSID של רשת) עבור הנתב שלך. מדבקה עם פרטי ברירת המחדל של הנתב נמצאת בגב הנתב.
  אם המידע שונה מפרטי ברירת המחדל, בדוק עם מנהל הרשת באיזה ערך ESSID להשתמש.
 2. אם המדפסת עדיין אינה מתחברת, אפס את הרשת ואז כבה את המדפסת והדלק אותה מחדש.
ESSID או ערך אחר לא צוינו כהלכה.
 1. הדפס מדבקת תצורת רשת וודא שהערכים שלך נכונים.
 2. בצע תיקונים לפי הצורך.
 3. אפס את הרשת.
בעיות כיול
כיול אוטומטי נכשל.
המדיה או הסרט לא הוטענו כהלכה.
ודא שהמדיה והסרט הוטענו כהלכה. ראה וטעינת המדיה.
החיישנים לא זיהו את המדיה או הסרט.
כייל את המדפסת. ראה כיול חיישני הסרט והמדיה.
החיישנים מלוכלכים או שאינם ממוקמים כראוי.
ודא שהחיישנים נקיים וממוקמים כהלכה.
סוג המדיה לא הוגדר כהלכה.
הגדר את המדפסת לסוג המדיה הנכון (מרווח/חריץ, רציפה או סימון).
המדפסת מתייחסת למדבקות לא רציפות כאל מדבקות רציפות.
המדפסת לא כוילה למדיה שבה נעשה שימוש.
כייל את המדפסת. ראה כיול חיישני הסרט והמדיה.
המדפסת הוגדרה למדיה רציפה.
הגדר את המדפסת לסוג המדיה הנכון (מרווח/חריץ, רציפה או סימון).
המדפסת ננעלת
כל נוריות החיווי דולקות והמדפסת ננעלת.
כשל חשמלי פנימי או כשל בקושחה.
הפעל מחדש את המדפסת. אם הבעיה לא נעלמת, פנה לטכנאי שירות.
המדפסת ננעלת במהלך ההפעלה.
כשל בלוח הלוגיקה הראשי.