בעיות בסרט
בעיות בסרט
View content for :
Product:

בעיות בסרט

הבעיה
סיבה אפשרית
פתרון מומלץ
סרט קרוע
סרט קרוע או מותך
הגדרת רמת השחור גבוהה מדי.
 1. הדפס מספר מדבקות על-פי סעיף הערכת איכות ברקוד.
 2. במידת הצורך, כוונן ידנית את הגדרות רמת השחור ומהירות ההדפסה.
  • הגדר את רמת השחור הנמוכה ביותר שעדיין תספק איכות הדפסה טובה. אם תגדיר רמת שחור גבוהה מדי, ייתכן שתמונת המדבקה לא תהיה ברורה, שפסי הברקוד לא ייסרקו כהלכה, שייווצרו חורי שריפה בסרט או שראש ההדפסה יתבלה טרם זמנו.
  • בדרך-כלל, מהירות הדפסה אטית יותר תפיק איכות הדפסה טובה יותר.
  לקבלת מידע כיצד לשנות את הגדרות רמת השחור ומהירות ההדפסה, ראה הגדרות הדפסה.
 3. נקה היטב את ראש ההדפסה. ראה ניקוי ראש ההדפסה וגליל ההדפסה.
הסרט מצופה בצדו הלא נכון ואי אפשר להשתמש בו במדפסת.
החלף את הסרט בסרט שמצופה בצדו הנכון. לקבלת מידע נוסף ראה סרט.
סרט מקומט
סרט מקומט
הסרט לא הוטען כהלכה.
טען את הסרט כהלכה. ראה טעינת הסרט.
טמפרטורת צריבה שגויה.
 1. הדפס מספר מדבקות על-פי סעיף הערכת איכות ברקוד.
 2. במידת הצורך, כוונן ידנית את הגדרות רמת השחור ומהירות ההדפסה.
  • הגדר את רמת השחור הנמוכה ביותר שעדיין תספק איכות הדפסה טובה. אם תגדיר רמת שחור גבוהה מדי, ייתכן שתמונת המדבקה לא תהיה ברורה, שפסי הברקוד לא ייסרקו כהלכה, שייווצרו חורי שריפה בסרט או שראש ההדפסה יתבלה טרם זמנו.
  • בדרך-כלל, מהירות הדפסה אטית יותר תפיק איכות הדפסה טובה יותר.
  לקבלת מידע כיצד לשנות את הגדרות רמת השחור ומהירות ההדפסה, ראה הגדרות הדפסה.
לחץ ראש הדפסה שגוי או לא-אחיד.
הגדר את לחץ ראש ההדפסה הנמוך ביותר שנדרש לצורך השגת איכות הדפסה טובה. ראה כוונון לחץ ראש ההדפסה.
המדיה אינה מוזנת כהלכה; נעה מצד לצד.
כוונן את מוביל המדיה עד שייגע בשולי המדיה. אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, בדוק את לחץ ראש ההדפסה. ראה כוונון לחץ ראש ההדפסה.
במידת הצורך פנה לטכנאי שירות.
ייתכן שראש ההדפסה או גליל ההדפסה לא הותקנו כראוי.
ודא, במידת האפשר, שהם הותקנו כהלכה. במידת הצורך פנה לטכנאי שירות.
בעיות זיהוי סרט
המדפסת אינה מזהה מתי הסרט נגמר.
ייתכן שהמדפסת כוילה ללא סרט או עם סרט שלא נטען כהלכה.
 1. ודא שהסרט טעון כהלכה כדי שחיישן הסרט יוכל לזהות אותו. מתחת לראש ההדפסה, הסרט צריך לעבור במסלול לאחור עד הסוף, בקרבת חומת האש של המדפסת. ראה טעינת הסרט.
 2. כייל את המדפסת. ראה כיול חיישני הסרט והמדיה.
במצב העברה תרמית, המדפסת אינה מזהה את הסרט למרות שהסרט נטען כהלכה.
המדפסת מציינת שהסרט נגמר למרות שהסרט נטען כהלכה.
המדפסת לא כוילה עבור המדבקה והסרט שבהם נעשה שימוש.
כייל את המדפסת. ראה כיול חיישני הסרט והמדיה.