בדיקת אבחון תקשורת
בדיקת אבחון תקשורת
View content for :
Product:

בדיקת אבחון תקשורת

בדיקת אבחון התקשורת היא כלי פתרון בעיות לבדיקת החיבור בין המדפסת לבין המחשב המארח. כאשר המדפסת נמצאת במצב אבחון, היא מדפיסה את כל הנתונים המתקבלים מהמחשב המארח בתווי ASCII רגילים, כאשר הערכים ההקסדצימליים מוצגים מתחת לטקסט ה-ASCII. המדפסת מדפיסה את כל התווים שמתקבלים, לרבות תווי בקרה כגון CR (החזרת גררה). להלן דוגמה למדבקת בדיקה אופיינית שמתקבלת בבדיקה זו.
מדבקת הבדיקה מודפסת הפוך.
תווית של בדיקת אבחון תקשורת
 1. הגדר את רוחב ההדפסה, כאשר הערך המרבי שלו יהיה שווה לרוחב המדבקה שבה אתה משתמש לצורך הבדיקה. ראה Print Width (רוחב הדפסה) לקבלת מידע נוסף.
 2. עבור האפשרות
  DIAGNOSTICS MODE
  (מצב אבחון) בחר בהגדרה
  ENABLED
  (זמין). לקבלת מידע על השיטות ראה Communication Diagnostics Mode (מצב אבחון תקשורת).
  המדפסת עוברת למצב אבחון ומדפיסה על מדבקת הבדיקה את כל הנתונים המתקבלים מהמחשב המארח.
 3. עיין במדבקת הבדיקה לאיתור קודי שגיאה. במקרה של שגיאות, בדוק אם פרמטרי התקשורת נכונים.
  השגיאות המוצגות במדבקת הבדיקה הן כדלהלן:
  • FE מציינת שגיאת מסגור.
  • OE מציינת מצב גלישה.
  • PE מציינת שגיאת זוגיות.
  • NE מציינת רעש.
 4. כבה את המדפסת (O) והפעל (I) אותה שוב כדי לצאת מהבדיקה העצמאית ולחזור לפעולה רגילה.