רכיבי המדפסת
רכיבי המדפסת
View content for :
Product:

רכיבי המדפסת

הרכיבים שבתוך המדפסת מסומנים בקוד צבעים.
נקודות המגע בהן תצטרך לטפל צבועות בצבע זהב בפנים המדפסת, ומודגשות בצבע זהב באיורים במדריך זה.
בתוך תא המדיה של המדפסת שברשותך יש רכיבים שונים. המדפסת עשויה להיראות מעט שונה, בהתאם לדגם המדפסת ולאפשרויות המותקנות. הרכיבים המסומנים מוזכרים בנהלים המפורטים במדריך זה.
רכיבי המדפסת
‎1‎
לוח הבקרה
‎2‎
דלת מדיה
3
ציר איסוף הסרט*
‎4‎
ציר הזנת הסרט*
5
מתלה הזנת מדיה
6
מוביל הזנת מדיה
‎7‎
מכלול מקפיץ המדיה
‎8‎
מכלול ראש ההדפסה
‎9‎
מנוף פתיחת ראש הדפסה
‎10‎
גליל ההדפסה
* רכיב זה נמצא רק במדפסות שבהן מותקנת אפשרות ההעברה התרמית.
שני לחצני שינוי המצב שבשורת שינוי המצב כוללים חוגות שתפקידן לכוונן את לחץ ראש ההדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה כוונון לחץ ראש ההדפסה.
חוגות כוונון הלחץ של ראש ההדפסה
‎1‎
שורת שינוי המצב
‎2‎
חוגת כוונון לחץ של ראש ההדפסה
3
שנה מצב