r-zt2x0-selecting-a-print-mode
בחירת מצב ההדפסה

בחירת מצב ההדפסה

השתמש במצב הדפסה שתואם למדיה שבה אתה משתמש ולאפשרויות הזמינות במדפסת. נתיב המדיה של מדיית גליל ומדיה בקיפול מניפה הוא זהה. כדי להגדיר את המדפסת בהתאם למצב ההדפסה הזמין, ראה הגדרות הדפסה.
מצבי הדפסה ואפשרויות המדפסת
Print Mode (מצב הדפסה)
מתי להשתמש/אפשרויות המדפסת הנדרשות
פעולות המדפסת
Tear-Off (תלישה) (הגדרת ברירת המחדל)
נמצאת בשימוש במרבית היישומים. ניתן להשתמש במצב זה עם כל אפשרויות המדפסת ועם מרבית סוגי המדיה.
המדפסת מדפיסה את תבניות המדבקות עם קבלתן. מפעיל המדפסת יכול לתלוש את המדבקות המודפסות בכל רגע לאחר הדפסתן.
מדיית גליל במצב Tear-Off (תלישה)
(מוצג כשמשתמשים במדיית העברה תרמית וטעון סרט)
מדיית קיפול מניפה במצב Tear-Off (תלישה)
(מוצג כשמשתמשים במדיית העברה תרמית ולא טעון סרט).
Peel-Off (קילוף)
השתמש כאשר המדפסת כוללת את האפשרויות Peel‑Off (קילוף) או Liner Take-Up (איסוף נייר מגן). אפשרות איסוף נייר המגן זמינה רק במדפסת ZT230.
המדפסת מקלפת את המדבקה מנייר המגן במהלך ההדפסה, ואז משהה את פעולתה עד להסרת המדבקה. נייר המגן יוצא מחזית המדפסת.
  • במצב Peel-Off (קילוף), נייר המגן יוצא מחזית המדפסת.
  • במצב קילוף עם איסוף של נייר המגן, נייר המגן נכרך סביב ציר איסוף נייר המגן או ציר הגלילה אחורה.
מצב Peel-Off (קילוף)
(מוצג ללא מערכת הסרט)
מצב קילוף עם איסוף נייר המגן*
(מוצג כשמשתמשים במדיית העברה תרמית ולא טעון סרט).
יחידת חיתוך
השתמש כאשר המדפסת כוללת אפשרות יחידת חיתוך וברצונך לחתוך את המדבקות ולהפרידן זו מזו.
המדפסת תדפיס מדבקה ואז תחתוך ותשחרר אותה.
מצב חיתוך
(מוצג כשמשתמשים במדיית העברה תרמית ולא טעון סרט).