r-zt4x1-print-menu
תפריט Print (הדפסה)

תפריט Print (הדפסה)

תצוגת התפריט
תיאור אפשרות התפריט
Print (הדפסה)
Print Quality (איכות הדפסה)
Darkness (רמת שחור)
הגדר את רמת השחור הנמוכה ביותר שעדיין תספק איכות הדפסה טובה. אם תגדיר רמת שחור גבוהה מדי, ייתכן שתמונת המדבקה לא תהיה ברורה, שפסי הברקוד לא ייסרקו כהלכה, שייווצרו חורי שריפה בסרט או שראש ההדפסה יתבלה טרם זמנו.
ערכים קבילים:
0.0 עד 30.0
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^MD
‎~SD
פקודת SGD בשימוש:
print.tone
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
Darkness (רמת שחור)
Print (הדפסה)
Print Quality (איכות הדפסה)
Print Speed (מהירות הדפסה)
בחר את מהירות הדפסת המדבקה ביחידות אינץ' לשנייה (ips). בדרך-כלל, מהירות הדפסה אטית יותר תפיק איכות הדפסה טובה יותר.
ערכים קבילים:
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^PR
פקודת SGD בשימוש:
media.speed
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
Print Speed (מהירות הדפסה)
Print (הדפסה)
Print Quality (איכות הדפסה)
Print Type (סוג הדפסה)
ציין אם המדפסת צריכה להשתמש בסרט לצורך ההדפסה.
ערכים קבילים:
 • Thermal Transfer (העברה תרמית) — משתמשת בסרט ובמדיית הדפסה בהעברה תרמית.
 • Direct Thermal (העברה תרמית ישירה) — משתמשת במדיית העברה תרמית ישירה ואינה משתמשת בסרט.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^MT
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.print_method
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Media Setup (הגדרת מדיה)
Print Method (שיטת הדפסה)
Print (הדפסה)
Print Quality (איכות הדפסה)
Label Type (סוג מדבקה)
בחר את סוג המדיה שבה אתה משתמש.
ערכים קבילים:
Continuous (רציף), Gap/Notch (מרווח/חריץ) Mark (קו)
אם תבחר באפשרות
Continuous
(רציפה), תידרש להכליל את אורך המדבקה בתבנית המדבקה (‎
^LL
אם אתה משתמש ב-ZPL). אם תבחר
Gap/Notch
(מרווח/חריץ) או
Mark
(קו) עבור סוגי מדיה בדידים שונים, המדפסת תזין מדיה כדי לחשב את אורך המדבקה.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
^MN
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.media_type
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Media Setup (הגדרת מדיה)
Media Type (סוג מדיה)
Print (הדפסה)
Print Quality (איכות הדפסה)
Label Length (אורך מדבקה)
הצג את אורך המדבקה המכוילת, בנקודות.
ערך זה ניתן לשינוי רק כשמתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 • המדפסת הוגדרה למדיה רציפה.
 • הפרמטר השני של
  ^LL
  מוגדר כ-
  Y
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
^LL
Print (הדפסה)
Print Quality (איכות הדפסה)
Label Width (Dots) (רוחב מדבקה (בנקודות))
ציין את רוחב המדבקות שנמצאות בשימוש, בנקודות. ערך ברירת המחדל הוא הרוחב המרבי של המדפסת, המבוסס על ערך ה-DPI של ראש ההדפסה.
ערכים קבילים:
אם יוגדר רוחב צר מדי, ייתכן שחלקים מתבנית המדבקה לא יודפסו על המדיה. אם יוגדר רוחב רחב מדי, ייגרם בזבוז של זיכרון תבניות וייתכן שהמדפסת תדפיס מחוץ למדבקה, על גליל ההדפסה. הגדרה זו עשויה להשפיע על המיקום האופקי של תבנית המדבקה, במקרה שהיפוך התמונה בוצע באמצעות הפקודה ‎
^POI
של ZPL II.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^PW
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.print_width
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Media Setup (הגדרת מדיה)
Print Width (רוחב הדפסה)
ערכים קבילים:
Tear Off (תלישה), Peel Off (קילוף), Rewind (גלילה לאחור), Cutter (יחידת חיתוך), Delayed Cut (חיתוך מושהה), Linerless Peel (קילוף ללא נייר מגן), Linerless Rewind (גלילה לאחור ללא נייר מגן), Linerless Tear (תלישה ללא נייר מגן), Applicator (אפליקטור), Linerless Cut (חיתוך ללא נייר מגן), Linerless Delayed Cut (חיתוך מושהה ללא נייר מגן)
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^MM
פקודת SGD בשימוש:
media.printmode
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
Print Mode (מצב הדפסה)
במידת הצורך, הסט את מיקום המדיה על פס התלישה לאחר ההדפסה.
 • מספרים נמוכים יותר מכניסים את המדיה למדפסת על-פי מספר הנקודות המוגדר (קו התלישה מתקרב לשולי המדבקה שזה עתה הודפסה).
 • מספרים גבוהים יותר מוציאים מהמדפסת פס מדיה ארוך יותר (קו התלישה מתקרב לשוליים הקדמיים של המדבקה הבאה).
ערכים קבילים:
–120 עד ‎+120
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎~TA
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.tear_off
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
Tear Off (תלישה)
Print (הדפסה)
Sensors (חיישנים)
Manual Calibration(כיול ידני)
כייל את המדפסת כדי לכוונן את רגישות חיישני המדיה והסרט.
לקבלת הוראות מלאות כיצד לבצע את הליך הכיול, ראה כיול חיישני הסרט והמדיה.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎~JC
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.manual_calibration
מקש(י) לוח הבקרה:
החזק את הלחצנים
PAUSE
(השהיה) +
FEED
(הזנה) +
CANCEL
(ביטול) לחוצים למשך שתי שניות כדי להתחיל בכיול.
דף האינטרנט של המדפסת:
לא ניתן להתחיל בנוהל הכיול דרך דפי האינטרנט. עיין בדפי האינטרנט הבאים לקבלת ההגדרות שנקבעות בעת כיול חיישן:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Calibration (כיול)
אל תשנה הגדרות אלו אם לא קיבלת הנחיה לכך מהתמיכה הטכנית של Zebra או מטכנאי שירות מורשה.
Print (הדפסה)
Sensors (חיישנים)
Label Sensor (חיישן מדבקה)
קביעת הרגישות של חיישן המדבקה.
ערך זה נקבע במהלך כיול החיישן. אל תשנה הגדרות אלו אם לא קיבלת הנחיה לכך מהתמיכה הטכנית של Zebra או מטכנאי שירות מורשה.
ערכים קבילים:
0 עד 255
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.label_sensor
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Calibration (כיול)
Print (הדפסה)
Sensors (חיישנים)
Sensor Type (סוג חיישן)
בחירת חיישן המדיה המתאים לסוג המדיה בו אתה משתמש. החיישן הרפלקטיבי לרוב נמצא בשימוש רק במדיית סימן שחור. החיישן הטרנסמיסיבי לרוב משמש עבור סוגי מדיה אחרים.
ערכים קבילים:
TRANSMISSIVE (טרנסמיסיבי), REFLECTIVE (רפלקטיבי)
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^JS
פקודת SGD בשימוש:
device.sensor_select
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Media Setup (הגדרת מדיה)
Print (הדפסה)
Sensors (חיישנים)
Print: Sensor Profile (הדפס:) (פרופיל חיישן)
הצגת הגדרות החיישן בהשוואה לקריאות החיישן הממשיות. כדי לפרש את התוצאות, ראה פרופיל חיישן.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎~JG
מקש(י) לוח הבקרה:
החזק את הלחצנים
FEED
(הזנה) +
CANCEL
(ביטול) במהלך הדלקת המדפסת.
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Print Listings on Label (הדפסת רשימות על מדבקה)
Print (הדפסה)
Print Station (תחנת הדפסה)
השתמש בפריט תפריט זה כדי למלא שדות משתנים בתבנית מדבקה ולהדפיס את המדבקה באמצעות התקן קלט אנושי (HID), כגון מקלדת USB, התקן שקילה או סורק ברקודים. כדי להשתמש באפשרות זו, חובה לאחסן תבנית מדבקה מתאימה בכונן E:‎ של המדפסת. עיין בתרגילים בשימוש ביציאת מארח USB ובתכונה Print Touch לצפייה בתרגיל המשתמש ביכולת הזו.
כאשר תחבר התקן קלט אנושי לאחת מיציאות מארח ה-USB של המדפסת, השתמש בתפריט משתמש זה כדי לבחור טופס מכונן ה-E:‎ של המדפסת. לאחר שתתבקש למלא כל אחד משדות המשתנה
‎^FN
בטופס, תוכל לציין את כמות המדבקות המבוקשת להדפסה.
לקבלת מידע נוסף על השימוש בפקודה
‎^FN
או בפקודות SGD הקשורות למאפיין זה, ראה Zebra Programming Guide (מדריך התכנות של Zebra) בכתובת zebra.com/manuals.
ניתן להשתמש בפריט תפריט זה רק אם התקן USB מחובר אל יציאת מארח USB במדפסת.
פקודת SGD בשימוש:
usb.host.keyboard_input
(חייבת להיות מוגדרת כ-ON (מופעלת))
usb.host.template_list
usb.host.fn_field_list
usb.host.fn_field_data
usb.host.fn_last_field
usb.host.template_print_amount
Print (הדפסה)
Applicator (אפליקטור)
Applicator Port Mode (מצב יציאת אפליקטור)
שולטת באופן שבו פועל האות "End Print" (סיים הדפסה) של יציאת האפליקטור.
ערכים קבילים:
Off (כבוי)
1 = אות "End Print" ("סיים הדפסה) גבוה במצב רגיל, ונמוך רק כאשר המדפסת מניעה מדבקה קדימה.
2 = אות "End Print" ("סיים הדפסה) נמוך במצב רגיל, וגבוה רק כאשר המדפסת מניעה מדבקה קדימה.
3 = אות "End Print" ("סיים הדפסה) גבוה במצב רגיל, ונמוך למשך 20 אלפיות שנייה לאחר הדפסה ומיקום של המדבקה.
4 = אות "End Print" ("סיים הדפסה) נמוך במצב רגיל, וגבוה למשך 20 אלפיות שנייה לאחר הדפסה ומיקום של המדבקה.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^JJ
פקודת SGD בשימוש:
device.applicator.end_print
Print (הדפסה)
Applicator (אפליקטור)
Start Print Mode (התחל מצב הדפסה)
קובעת אם אות יצירת "Start Print" (התחלת הדפסה) של האפליקטור נמצא במצב רמה או במצב פעימות.
ערכים קבילים:
Pulse (פעימה) — חובה להשבית את אות "Start Print" (התחלת הדפסה) לפני שיתאפשר להפעילו עבור המדבקה הבאה.
Level (רמה) — אין צורך להשבית את אות "Start Print" (התחלת הדפסה) כדי להדפיס את המדבקה הבאה. כל עוד אות "Start Print" (התחלת הדפסה) נמצא במצב נמוך והמדבקה מוגדרת בתבנית, המדבקה תודפס.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^JJ
פקודת SGD בשימוש:
device.applicator.start_print
Print (הדפסה)
Applicator (אפליקטור)
Error on Pause (שגיאת השהיה)
קובעת כיצד המדפסת מטפלת בשגיאות של יציאת האפליקטור. הפיכת תכונה זו לזמינה גורמת גם להפעלה של הפין "Service Required" (נדרש טיפול).
ערכים קבילים:
ENABLED (זמין), DISABLED (לא זמין)
פקודת SGD בשימוש:
device.applicator.error_on_pause
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Advanced Setup (הגדרה מתקדמת)
Error on Pause (שגיאה במצב הדפסה)
Print (הדפסה)
Applicator (אפליקטור)
Applicator Reprint (הדבקה חוזרת עם האפליקטור)
מציינת אם נדרש ערך גבוה או נמוך כדי שהאפליקטור יוכל להדפיס שוב את המדבקה.
הופכת את הפקודה
‎~PR
לזמינה או ללא זמינה, שבמצבה הזמין מדפיסה שוב את המדבקה שהודפסה לאחרונה. היא גם הופכת את הלחצן Reprint (הדפס שוב) לזמין במסך הבית.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
^JJ
ו-
~PR
פקודת SGD בשימוש:
device.applicator.reprint