הסרת סרט משומש
הסרת סרט משומש
View content for :
Product:

הסרת סרט משומש

הסר סרט משומש מציר איסוף הסרט בכל פעם שתחליף גליל סרט.
 1. האם הסרט נגמר?
  אם...
  אז...
  נגמר
  המשך לצעד הבא.
  לא נגמר
  1. קרע או חתוך את הסרט לפני ציר איסוף הסרט.
  2. המשך לצעד הבא.
 2. הסט את הליבה ואת הסרט המשומש כדי להרחיקם מציר איסוף הסרט.
 3. סלק את הסרט המשומש. תוכל להשתמש שוב בליבה הריקה שעל ציר הזנת הסרט על-ידי העברתה לציר איסוף הסרט.
 4. טען מחדש את הסרט על-פי ההוראות שבנושא טעינת הסרט.