c-zt4x1-cleaning-schedule-and-procedures
לוח זמנים ונהלים של הניקוי

לוח זמנים ונהלים של הניקוי

תחזוקה מונעת סדירה היא מרכיב חיוני בהפעלה הסדירה של המדפסת. טיפול הולם במדפסת יאפשר לך להפחית למינימום את הבעיות האפשריות ולהשיג/לשמר איכות הדפסה שעומדת בסטנדרטים הרצויים.
עם הזמן, תנועת המדיה או הסרט על-פני ראש ההדפסה גורמת לבלאי של ציפוי המגן הקרמי, ובכך מובילה לחשיפה של רכיבי ההדפסה (נקודות) ולנזק להם. כדי למנוע שחיקה:
  • נקה לעתים קרובות את ראש ההדפסה.
  • הפחת למינימום את הגדרות לחץ ראש ההדפסה וטמפרטורת הצריבה (רמת שחור) על-ידי יצירת איזון מיטבי בין השניים.
  • בעת השימוש במצב העברה תרמית, ודא שרוחבו של הסרט זהה לרוחב המדיה או רחב יותר מהמדיה. מטרת הדבר היא למנוע חשיפה של רכיבי ראש ההדפסה לחומר המדבקות השוחק יותר.
Zebra אינה אחראית לנזק שנגרם למדפסת כתוצאה משימוש בנוזלי ניקוי.
פרק זה כולל נוהלי ניקוי ספציפיים. פעל בהתאם ללוח הזמנים המומלץ לניקוי אשר מפורט בטבלה הבאה.
מרווחי הזמן המומלצים לניקוי המתוארים כאן באים לשמש כקווים מנחים בלבד. ייתכן שתצטרך לנקות לעתים קרובות יותר, בהתאם ליישום הספציפי שלך ולמדיה שבה אתה משתמש לצורך ההדפסה.
לוח זמנים מומלץ לניקוי
אזור
שיטה
מרווח זמן
חומר ממס*
מצב העברה תרמית ישירה: לאחר כל גליל מדיה (או 150 מטר/500 רגל של מדיה בקיפול מניפה)
מצב העברת תרמית: לאחר כל גליל סרט.
גליל ההדפסה
חומר ממס*
חיישני מדיה
ניקוי בלחץ אוויר
חיישן סרט
ניקוי בלחץ אוויר
נתיב מדיה
חומר ממס*
נתיב הסרט
חומר ממס*
גליל צביטה (חלק מאפשרות הקילוף)
חומר ממס*
מודול יחידת חיתוך
אם אתה חותך מדיה רציפה ורגישה ללחץ
חומר ממס*
אחרי כל גליל מדיה (או לעתים קרובות יותר, בתלות ביישום ובמדיה שלך).
אם אתה חותך מדיית תגיות או מדיית נייר מגן של מדבקות
חומר ממס* וניקוי בלחץ אוויר
אחרי כל שניים או שלושה גלילי מדיה.
מוט תלישה/קילוף
חומר ממס*
פעם בחודש.
חיישן איסוף מדבקה
ניקוי בלחץ אוויר
פעם בשישה חודשים.
* Zebra ממליצה להשתמש בערכת תחזוקה מונעת (מספר חלק 47362 או מספר חלק 105950-035 - מארז). במקום בערכת התחזוקה המונעת, ניתן להשתמש במטלית נטולת סיבים שנטבלה באלכוהול איזופרופיל 99.7%.
עבור מדפסות עם רזולוציה של ‎600 dpi, השתמש בסרט ניקוי Save-a-Printhead. חומר זה, הנושא ציפוי מיוחד, מסיר הצטברות לכלוך מבלי להזיק לראש ההדפסה. לקבלת מידע נוסף פנה למשווק המורשה שלך או למפיץ.