אשפי המדפסת
אשפי המדפסת
View content for :
Product:

אשפי המדפסת

אשפי המדפסת מנחים אותך בתהליך הגדרת התכונות השונות של המדפסת.
להלן האשפים הזמינים:
  • Set All Wizard (אשף קבע הכל) — מפעיל את כל האשפים ברצף.
  • System Wizard (אשף מערכת) — קובע הגדרות של מערכת ההפעלה שאינן קשורות להדפסה.
  • Connection Wizard (אשף חיבור) — קובע את התצורה של אפשרויות הקישוריות של המדפסת.
  • Print Wizard (אשף הדפסה) — קובע את תצורת הפרמטרים והתכונות העיקריים של ההדפסה. ראה הפעלת אשף ההדפסה והדפסת מדבקת בדיקה.
  • RFID Wizard (אשף RFID) — מגדיר את פעולות מערכת המשנה RFID.
במסך הבית, גע ב-
Wizards
(אשפים) כדי לראות את האפשרויות הזמינות.
לקבלת מידע נוסף על ההגדרות הנפרדות שנקבעות על-ידי כל אחד מהאשפים, ראה תפריטי המשתמש.
בעת השימוש באשפים, אל תשלח נתונים מהמארח אל המדפסת.
לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש במדיה ברוחב מלא בעת הפעלת האשפים Print (הדפסה) ו-Set All (קבע הכל). אם המדיה קצרה מהתמונה שיש להדפיס, ייתכן שהתמונה תיקטע או שתודפס על-פני מספר מדבקות.