תפריטי המשתמש
תפריטי המשתמש
View content for :
Product:

תפריטי המשתמש

השתמש בתפריטי המשתמש של המדפסת כדי להגדיר את תצורת המדפסת לפי הצורך.
לקבלת מידע מפורט על כל אחד מהתפריטים הללו, ראה תפריט System (מערכת), התפריט Connection (חיבור), תפריט Print (הדפסה), תפריט RFID, and תפריט Storage (אחסון).
באפשרותך לשנות את הגדרות המדפסת דרך תפריטי המשתמש, או להשתמש בשיטות המפורטות להלן. (תיאורי תפריטי המשתמש בסעיף זה כוללים מידע על השיטות האופציונליות, כאשר הדבר רלוונטי.)
  • פקודות ZPL ו-Set/Get/Do (SGD)‎ (לקבלת מידע נוסף עיין במדריך התכנות של Zebra בכתובת zebra.com/manuals).
  • דפי האינטרנט של המדפסת, כאשר למדפסת יש חיבור שרת הדפסה קווי או אלחוטי פעיל. (לקבלת מידע נוסף, ראה ZebraNet Wired and Wireless Print Servers User Guide (מדריך למשתמש בשרתי הדפסה קוויים ואלחוטיים של ZebraNet) בכתובת zebra.com/manuals.)
ניתן לשנות חלק מההגדרות גם באמצעות אשפי המשימות המדפסת (ראה אשפי המדפסת).