התפריט Connection (חיבור)
התפריט Connection (חיבור)
View content for :
Product:

התפריט Connection (חיבור)

תצוגת התפריט
תיאור אפשרות התפריט
Connection (חיבור)
Networks (רשתות)
Reset Network (איפוס רשת)
אפשרות זו מאפסת את שרת ההדפסה הקווי או האלחוטי ושומרת את כל השינויים שערכת בהגדרות רשת כלשהן.
הכרחי לאפס את שרת ההדפסה כדי ששינויים בהגדרות הרשת ייכנסו לפעולה.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎~WR
דף האינטרנט של המדפסת:
Print Server Settings (הגדרות שרת הדפסה)
Reset Print Server (איפוס שרת הדפסה)
Connection (חיבור)
Networks (רשתות)
Primary Network (רשת עיקרית)
הצג או שנה את ההגדרה הקובעת אם שרת ההדפסה הקווי או האלחוטי נחשב כעיקרי. תוכל לבחור מי מהם יהיה העיקרי.
ערכים קבילים:
Wired (קווי), WLAN (אלחוטי)
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^NC
פקודת SGD בשימוש:
ip.primary_network
Connection (חיבור)
Networks (רשת)
IP Port (יציאת IP)
הגדרת המדפסת מתייחסת למספר היציאה של שרתי ההדפסה הקוויים הפנימיים שבה שירות ההדפסה TCP מאזין. תקשורת TCP רגילה מהמארח אמורה להיות מופנית ליציאה זו.
פקודת SGD בשימוש:
ip.port
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
TCP/IP Settings (הגדרות TCP/IP)
Connection (חיבור)
Networks (רשת)
IP Alternate Port (יציאת IP חלופית)
פקודה זו קובעת את מספר היציאה של יציאת ה-TCP החלופית.
שרתי הדפסה התומכים בפקודה זו ינטרו בו-זמנית גם את היציאה העיקרית וגם את היציאה החלופית לאיתור חיבורים.
פקודת SGD בשימוש:
ip.port_alternate
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
TCP/IP Settings (הגדרות TCP/IP)
Connection (חיבור)
Networks (רשתות)
Print: Network Info (הדפס: מידע רשת)
הדפסת ההגדרות של כל שרתי ההדפסה או התקני ה-Bluetooth המותקנים. להלן מדבקת דוגמה.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎~WL
מקש(י) לוח הבקרה:
בצע אחת הפעולות הבאות:*
 • החזק את הלחצן
  CANCEL
  (ביטול) לחוץ במהלך הדלקת המדפסת. (בעבר כונה 'בדיקה עצמית עם לחצן CANCEL (ביטול).)
 • כאשר המדפסת במצב Ready (מוכן), החזק את הלחצנים
  FEED
  (השהיה) +
  CANCEL
  (הזנה) לחוצים למשך שתי שניות.
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Print Listings on Label (הדפסת רשימות על מדבקה)
* הדפסה של מדבקת תצורת המדפסת ומדבקת תצורת רשת.
Connection (חיבור)
Networks (רשתות)
FIPS Enabled (FIPS זמינה)
את ההגדרה הזו לא ניתן לשנות במדפסת זו.
Connection (חיבור)
Networks (רשתות)
Visibility Agent (סוכן נראות)
כאשר המדפסת מחוברת לרשת קווית או אלחוטית, היא תנסה להתחבר לשירות Asset Visibility Service של Zebra דרך Zebra Printer Connector באמצעות חיבור שקע אינטרנט מוצפן המאומת על-ידי אישור. המדפסת שולחת נתוני גילוי והגדרות ונתוני התראות. נתונים שמודפסים בכל תבניות המדבקה
אינם
משודרים.
כדי להפסיק את השימוש בתכונה, הפוך הגדרה זו ללא זמינה. (לקבלת מידע נוסף עיין בהערת היישום Opting Out of the Asset Visibility Agent (הפסקת שימוש ב-Asset Visibility Agent) באתר zebra.com.)
ערכים קבילים:
ON (מופעל), OFF (מופסק)
פקודת SGD בשימוש:
weblink.zebra_connector.enable
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Configuration (תצורת רשת)
Cloud Connect Settings (הגדרות Cloud Connect)
Connection (חיבור)
Wired (קווי)
Wired IP Protocol (פרוטוקול IP קווי)
פרמטר זה מציין אם כתובת ה-IP של שרת ההדפסה הקווי נקבעת על-ידי המשתמש (קבועה) או השרת (דינמית). כאשר נבחרת האפשרות הדינמית, הפרמטר קובע את השיטה או השיטות שלפיהן שרת הדפסה זה יקבל את כתובת IP מהשרת.
הכרחי לאפס את שרת ההדפסה כדי ששינויים בהגדרות הרשת ייכנסו לפעולה. (ראה Connection (חיבור) > Networks (רשתות) > Reset Network (איפוס רשת)).
ערכים קבילים:
ALL (הכל), GLEANING ONLY (איסוף בלבד), RARP‏, BOOTP‏, DHCP‏, DHCP & BOOTP‏, PERMANENT
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^ND
פקודת SGD בשימוש:
internal_wired.ip.protocol
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
TCP/IP Settings (הגדרות TCP/IP)
Connection (חיבור)
Wired (קווי)
Wired IP Address (כתובת IP של רשת קווית)
הצגה, ובמידת הצורך שינוי, של כתובת ה-IP הקווית של המדפסת.
כדי לשמור שינויים בהגדרה זו, הגדר את Connection (חיבור) > Wired (קווי) > Wired IP Protocol (פרוטוקול IP קווי) כ-
PERMANENT
(קבוע), ולאחר מכן אפס את שרת ההדפסה (ראה Connection (חיבור) > Networks (רשתות) > Reset Network (איפוס רשת)).
ערכים קבילים:
000 עד 255 עבור כל שדה
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^ND
פקודת SGD בשימוש:
internal_wired.ip.addr
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
TCP/IP Settings (הגדרות TCP/IP)
Connection (חיבור)
Wired (קווי)
Wired Subnet (רשת-משנה קווית)
הצגה, ובמידת הצורך שינוי, של מסכת רשת המשנה הקווית.
כדי לשמור שינויים בהגדרה זו, הגדר את Connection (חיבור) > Wired (קווי) > Wired IP Protocol (פרוטוקול IP קווי) כ-
PERMANENT
(קבוע), ולאחר מכן אפס את שרת ההדפסה (ראה Connection (חיבור) > Networks (רשתות) > Reset Network (איפוס רשת)).
ערכים קבילים:
000 עד 255 עבור כל שדה
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^ND
פקודת SGD בשימוש:
internal_wired.ip.netmask
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
TCP/IP Settings (הגדרות TCP/IP)
Connection (חיבור)
Wired (קווי)
Wired Gateway (שער קווי)
הצגה, ובמידת הצורך שינוי, של השער הקווי שנקבע כברירת המחדל.
כדי לשמור שינויים בהגדרה זו, הגדר את Connection (חיבור) > Wired (קווי) > Wired IP Protocol (פרוטוקול IP קווי) כ-
PERMANENT
(קבוע), ולאחר מכן אפס את שרת ההדפסה (ראה Connection (חיבור) > Networks (רשתות) > Reset Network (איפוס רשת)).
ערכים קבילים:
000 עד 255 עבור כל שדה
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^ND
פקודת SGD בשימוש:
internal_wired.ip.gateway
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
TCP/IP Settings (הגדרות TCP/IP)
Connection (חיבור)
Wired (קווי)
Wired MAC Address (כתובת IP של רשת קווית)
הצג את כתובת ה-MAC (בקרת גישת מדיה) של שרת ההדפסה הקווי. לא ניתן לשנות ערך זה.
פקודת SGD בשימוש:
internal_wired.mac_addr
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
TCP/IP Settings (הגדרות TCP/IP)
Connection (חיבור)
Wi-Fi
Wi-Fi IP Protocol (פרוטוקול IP של Wi-Fi)
פרמטר זה מציין אם כתובת ה-IP של שרת ההדפסה האלחוטי נקבעת על-ידי המשתמש (קבועה) או השרת (דינמית). כאשר נבחרת האפשרות הדינמית, הפרמטר קובע את השיטה או השיטות שלפיהן שרת הדפסה זה יקבל את כתובת IP מהשרת.
הכרחי לאפס את שרת ההדפסה כדי ששינויים בהגדרות הרשת ייכנסו לפעולה. (ראה Connection (חיבור) > Networks (רשתות) > Reset Network (איפוס רשת)).
ערכים קבילים:
ALL (הכל), GLEANING ONLY (איסוף בלבד), RARP‏, BOOTP‏, DHCP‏, DHCP & BOOTP‏, PERMANENT
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^ND
פקודת SGD בשימוש:
wlan.ip.protocol
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
Wireless Setup (הגדרת תקשורת אלחוטית)
Connection (חיבור)
Wi-Fi
Wi-Fi IP Address (כתובת IP של Wi-Fi)
הצגה, ובמידת הצורך שינוי, של כתובת ה-IP האלחוטית של המדפסת.
כדי לשמור שינויים בהגדרה זו, הגדר את Connection (חיבור) > Wi-Fi‏ > Wi-Fi IP Protocol (פרוטוקול IP של Wi-Fi) כ-
PERMANENT
(קבוע), ולאחר מכן אפס את שרת ההדפסה (ראה Connection (חיבור) > Networks (רשתות) > Reset Network (איפוס רשת)).
ערכים קבילים:
000 עד 255 עבור כל שדה
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^ND
פקודת SGD בשימוש:
wlan.ip.addr
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
Wireless Setup (הגדרת תקשורת אלחוטית)
Connection (חיבור)
Wi-Fi
Wi-Fi Subnet (רשת-משנה אלחוטית מסוג Wi-Fi)
הצגה, ובמידת הצורך שינוי, של מסכת רשת המשנה האלחוטית.
כדי לשמור שינויים בהגדרה זו, הגדר את Connection (חיבור) > Wi-Fi‏ > Wi-Fi IP Protocol (פרוטוקול IP של Wi-Fi) כ-
PERMANENT
(קבוע), ולאחר מכן אפס את שרת ההדפסה (ראה Connection (חיבור) > Networks (רשתות) > Reset Network (איפוס רשת)).
ערכים קבילים:
000 עד 255 עבור כל שדה
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^ND
פקודת SGD בשימוש:
wlan.ip.netmask
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
Wireless Setup (הגדרת תקשורת אלחוטית)
Connection (חיבור)
Wi-Fi
Wi-Fi Gateway (שער אלחוטי מסוג Wi-Fi)
הצגה, ובמידת הצורך שינוי, של השער האלחוטי שנקבע כברירת המחדל.
כדי לשמור שינויים בהגדרה זו, הגדר את Connection (חיבור) > Wi-Fi‏ > Wi-Fi IP Protocol (פרוטוקול IP של Wi-Fi) כ-
PERMANENT
(קבוע), ולאחר מכן אפס את שרת ההדפסה (ראה Connection (חיבור) > Networks (רשתות) > Reset Network (איפוס רשת)).
ערכים קבילים:
000 עד 255 עבור כל שדה
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^ND
פקודת SGD בשימוש:
wlan.ip.gateway
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
Wireless Setup (הגדרת תקשורת אלחוטית)
Connection (חיבור)
Wi-Fi
Wi-Fi MAC Address (כתובת IP של Wi-Fi)
הצג את כתובת ה-MAC (בקרת גישת מדיה) של שרת ההדפסה האלחוטי. לא ניתן לשנות ערך זה.
פקודת SGD בשימוש:
wlan.mac_addr
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
Wireless Setup (הגדרת תקשורת אלחוטית)
Connection (חיבור)
Wi-Fi
ESSID
Extended Service Set Identification (זיהוי מערך שירותים מורחב - ESSID) הוא מזהה של הרשת האלחוטית שלך. ציין את ה-ESSID של התצורה האלחוטית הנוכחית.
ערכים קבילים:
מחרוזת אלפאנומרית בת 32 תווים (ברירת המחדל היא 125)
פקודת SGD בשימוש:
wlan.essid
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
Wireless Setup (הגדרת תקשורת אלחוטית)
Connection (חיבור)
Wi-Fi
Wi-Fi Security (אבטחת Wi-Fi)
בחר את סוג האבטחה שנמצאת בשימוש ברשת האלחוטית שלך.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^WX
פקודת SGD בשימוש:
wlan.security
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
Wireless Encryption Setup (הגדרת הצפנת תקשורת אלחוטית)
Connection (חיבור)
Wi-Fi
Wi-Fi Band (תחום תדרים של Wi-Fi)
הגדר תחום תדרים מועדף לחיבור באמצעות Wi-Fi.
ערכים קבילים:
2.4, 5, ללא
פקודת SGD בשימוש:
wlan.band_preference
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications (תקשורת רשת)
Wireless Setup (הגדרת תקשורת אלחוטית)
Connection (חיבור)
Wi-Fi
Wi-Fi Country Code (קוד מדינה של Wi-Fi)
קוד המדינה מגדיר את תקן המדינה שלפיו תקשורת הרדיו האלחוטית מוגדרת כעת.
רשימת קודי המדינות ספציפית לכל אחת מהמדפסות ותלויה בדגם המדפסת ובתצורת תקשורת הרדיו האלחוטית שלה. הרשימה כפופה לשינויים, להוספה או למחיקה עם עדכוני קושחה ככל שיהיו, בכל זמן וללא הודעה.
כדי לקבוע מהם קודי המדינות הזמינים במדפסת שלך, הפק את הפקודה
! U1 getvar "wlan"
כדי להחזיר את כל הפקודות הקשורות להגדרות WLAN. אתר את הפקודה
wlan.country.code
בתוצאות ועיין ברשימת קודי המדינות הזמינים במדפסת שלך.
פקודת SGD בשימוש:
wlan.country_code
Connection (חיבור)
Bluetooth
Bluetooth
בחר אם המדפסת תהיה "גלויה" לצורך שיוך עם התקן Bluetooth.
ערכים קבילים:
ON (מופעל) — הופך תקשורת Bluetooth אלחוטית לזמינה.
OFF (כבוי) — הופך תקשורת Bluetooth אלחוטית ללא זמינה.
פקודת SGD בשימוש:
bluetooth.enable
Connection (חיבור)
Bluetooth
Bluetooth Discovery (גילוי Bluetooth)
בחר אם המדפסת תהיה "גלויה" לצורך שיוך עם התקן Bluetooth.
ערכים קבילים:
ON (מופעל) — הופך את מצב גילוי ה-Bluetooth לזמין.
OFF (כבוי) — הופך את מצב גילוי ה-Bluetooth ללא זמין.
פקודת SGD בשימוש:
bluetooth.discoverable
Connection (חיבור)
Bluetooth
Friendly Name (שם ידידותי)
פקודה זו קובעת שם ידידותי שבו תשתמש המערכת במהלך גילוי שירות. כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף, חובה להפעיל מחדש את המדפסת או להפיק את הפקודה
device.reset
(ראה Connection (חיבור) > Networks (רשתות) > Reset Network (איפוס רשת)).
אם לא תקבע שם ידידותי, ברירת המחדל תהיה המספר הסידורי של המדפסת.
ערכים קבילים:
מחרוזת טקסט בת 17 תווים
פקודת SGD בשימוש:
bluetooth.friendly_name
Connection (חיבור)
Bluetooth
Minimum Security Mode (מצב אבטחה מינימלית)
פרמטר זה בהגדרת המדפסת קובע את מצב Bluetooth Minimum Security (אבטחה מינימלית של Bluetooth). מצב Bluetooth Minimum Security (אבטחה מינימלית של Bluetooth) מספק רמות אבטחה שונות, בהתאם לגרסת תקשורת הרדיו והקושחה של המדפסת. לקבלת מידע נוסף עיין במדריך התכנות של Zebra בכתובת zebra.com/manuals.
ערכים קבילים:
1, 2, 3, 4
פקודת SGD בשימוש:
bluetooth.minimum_security_mode
Connection (חיבור)
Bluetooth
Specification Version (גרסת מפרט)
פרמטר זה מציג את מספר גרסת הספרייה של Bluetooth.
פקודת SGD בשימוש:
bluetooth.version
Connection (חיבור)
Bluetooth
MAC Address (כתובת MAC)
פרמטר זה מציג את כתובת התקן ה-Bluetooth.
פקודת SGD בשימוש:
bluetooth.address
Connection (חיבור)
Bluetooth
Bluetooth Auth. PIN (קוד PIN לאימות Bluetooth)
הגדר את קוד ה-PIN שיהיה בשימוש כשאימות Bluetooth יהיה זמין.
פקודת SGD בשימוש:
bluetooth.bluetooth_pin
(להגדרת קוד ה-PIN)
bluetooth.authentication
(להפיכת האימות לזמין)
Connection (חיבור)
Bluetooth
Bluetooth Bonding (התקשרות Bluetooth)
קובע אם מערום ה-Bluetooth ייצור "התקשרות" או ישמור מפתחות קישור להתקנים שחוברו בהצלחה למדפסת.
ערכים קבילים:
ON (מופעל) — הופך התקשרות Bluetooth לזמינה.
OFF (כבוי) — הופך התקשרות Bluetooth ללא זמינה.
פקודת SGD בשימוש:
bluetooth.bonding