תפריט Storage (אחסון)
תפריט Storage (אחסון)
View content for :
Product:

תפריט Storage (אחסון)

תצוגת התפריט
תיאור אפשרות התפריט
Storage (אחסון)
USB
Copy: Files to USB (העתק:) (קבצים ל-USB)
בחר קבצים מהמדפסת לאחסון בכונן USB.
כדי להעתיק קבצים מהמדפסת לכונן USB:
 1. הכנס כונן USB ליציאת מארח ה-USB של המדפסת.
  המדפסת תציג את הקבצים הזמינים.
 2. גע בתיבה שלצד הקבצים הרצויים. זמינה גם האפשרות
  Select All
  (בחר הכל).
 3. גע בתו הסימון כדי להעתיק את הקבצים הנבחרים.
פקודת SGD בשימוש:
usb.host.write_list
Storage (אחסון)
USB
Copy: Files to Printer (העתק:)(קבצים למדפסת)
בחר קבצים להעתקה מכונן USB למדפסת.
כדי להעתיק קבצים מכונן USB למדפסת:
 1. הכנס כונן USB ליציאת מארח ה-USB של המדפסת.
  המדפסת תציג את הקבצים הזמינים.
 2. גע בתיבה שלצד הקבצים הרצויים. זמינה גם האפשרות
  Select All
  (בחר הכל).
 3. גע בתו הסימון כדי להעתיק את הקבצים הנבחרים.
פקודת SGD בשימוש:
usb.host.read_list
Storage (אחסון)
USB
Copy: Configuration to USB (העתק:) (תצורה ל-USB)
השתמש בפונקציה זו כדי להעתיק את המידע על התצורה של המדפסת להתקן USB בעל נפח אחסון גבוה, כגון כונן USB, המחובר לאחת מיציאות מארח ה-USB של המדפסת. באופן זה המידע יהיה נגיש מבלי שתצטרך להדפיס מדבקות פיזיות.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^HH
— מאחסן את מידע תצורת המדפסת שהוחזר במחשב המארח.
דף האינטרנט של המדפסת:
Printer Home Page(דף הבית של המדפסת)
View Printer Configuration (הצג תצורת מדפסת)
(כדי להציג מידע על תצורת המדפסת בדפדפן האינטרנט שלך)
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Print Listings on Label (הדפסת רשימות על מדבקה)
(כדי להדפיס את מידע התצורה על מדבקות)
Storage (אחסון)
USB
Print: From USB (הדפס:) (מ-USB)
בחר קבצים להדפסה מכונן USB.
כדי להדפיס קבצים מכונן USB:
 1. הכנס כונן USB ליציאת מארח ה-USB של המדפסת.
  המדפסת תציג את הקבצים הזמינים.
 2. גע בתיבה שלצד הקבצים הרצויים. זמינה גם האפשרות
  Select All
  (בחר הכל).
 3. גע בתו הסימון כדי להדפיס את הקבצים הנבחרים.
פקודת SGD בשימוש:
usb.host.read_list
Storage (אחסון)
Print Asset Lists (הדפס רשימות נכסים)
הדפס את המידע שצוין על מדבקה אחת או יותר.
ערכים קבילים:
FORMATS (תבניות) — הדפסה של כל התבניות המאוחסנות בזיכרון ה-RAM, זיכרון ההבזק או כרטיס זיכרון אופציונלי אחר של המדפסת.
IMAGES (תמונות) — הדפסה של כל התמונות המאוחסנות בזיכרון ה-RAM, זיכרון ההבזק או כרטיס זיכרון אופציונלי אחר של המדפסת.
FONTS (גופנים) — הדפסה של כל הגופנים הזמינים של המדפסת, כולל גופני המדפסת הסטנדרטיים והאופציונליים. הגופנים עשויים להיות מאוחסנים בזיכרון RAM או בזיכרון הבזק.
Barcodes (ברקודים) — הדפסה של כל הברקודים הזמינים במדפסת. הברקודים עשויים להיות מאוחסנים בזיכרון RAM או זיכרון הבזק.
All (הכל) — הדפסת המדבקות הקודמות, ובנוסף את מדבקת תצורת המדפסת ומדבקת תצורת הרשת.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^WD
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Print Listings on Label (הדפסת רשימות על מדבקה)
Storage (אחסון)
Print from E: (הדפסה מכונן E:)
הדפסת קובץ אחד או יותר שמאוחסנים במדפסת.