תפריט System (מערכת)
תפריט System (מערכת)
View content for :
Product:

תפריט System (מערכת)

תצוגת התפריט
תיאור אפשרות התפריט
System (מערכת)
Language (שפה)
במידת הצורך, שנה את שפת התצוגה של המדפסת. שינוי זה משפיע על התצוגה של הפריטים הבאים:
 • מסך הבית
 • תפריטי המשתמש
 • הודעות השגיאה
 • מדבקת תצורת המדפסת, מדבקת תצורת הרשת ומדבקות אחרות שתבחר להדפיס באמצעות תפריטי המשתמש
ערכים קבילים:
אנגלית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, נורבגית, פורטוגזית, שבדית, דנית, הולנדית, פינית, צ'כית, יפנית, קוריאנית, רומנית, רוסית, פולנית, סינית מפושטת, סינית מסורתית
האפשרויות העומדות לבחירה עבור פרמטר זה מוצגות בשפות עצמן, כדי להקל עליך באיתור השפה שביכולתך לקרוא.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^KL
פקודת SGD בשימוש:
display.language
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
Language (שפה)
System (מערכת)
Program Language (שפות תכנות)
Diagnostic Mode (מצב אבחון)
השתמש בכלי אבחון זה כדי שהמדפסת תפיק ערכים הקסדצימליים עבור כל הנתונים שהתקבלו במדפסת. (לקבלת מידע נוסף ראה שימוש במצב אבחון תקשורת.)
ערכים קבילים:
PRINT
— המדפסת מדפיסה את הטקסט וייצוג הקסדצימלי של בתי הנתונים שהתקבלו, במקום להדפיס את המדבקות המעוצבות בתבנית שנתונים אלה עשויים לייצג.
E: Drive
— המדפסת שומרת את המידע בכונן E:‎ שלה.
USB Host
— המדפסת שומרת את המידע בהתקן זיכרון מסוג מארח USB, אם ישנו.
OFF
— מצב הפעולה הרגיל של המדפסת. גם כיבוי והדלקה של המדפסת יעבירו אותה למצב
OFF
.
פקודה זו אינה לוכדת עקבת מנה של רשת.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
~JD
הפיכה לזמין
~JE
הפיכה ללא זמין
פקודת SGD בשימוש:
input.capture
מקש(י) לוח הבקרה:
כאשר המדפסת במצב Ready (מוכן), החזק את הלחצנים
PAUSE
(השהיה) +
FEED
(הזנה) לחוצים למשך שתי שניות.
System (מערכת)
Program Language (שפת תכנות)
Command Language (שפת פקודות)
לא כל הערכים קבילים בכל המדפסות. השתמש בפקודה
! U1 getvar "allcv"
כדי להציג את טווח הערכים שבהם המדפסת שלך תומכת. הזמינות של ערכים שאינם מופיעים ברשימה תלויה בגרסת הקושחה שנמצאת בשימוש.
"zpl"
ו-
"hybrid_xml_zpl"
מקבילות. כאשר setvar מוגדר כ-
"zpl"
, התוצאה של getvar תמיד תהיה
"hybrid_xml_zpl"
.
בחר את שפת הפקודות המתאימה.
פקודת SGD בשימוש:
device.languages
System (מערכת)
Program Language (שפת תוכנית)
Emulation (אמולציה)
אם מותקנים יישומי אמולציה כלשהם במדפסת שלך, תוכל להציגם או להפוך אותם לזמינים/לא זמינים דרך תפריט משתמש זה.
לקבלת מידע נוסף, עבור למדריך למשתמש של האמולציה המתאימה או פנה למשווק המקומי.)
System (מערכת)
Program Language (שפת תוכנית)
ZBI
Zebra Basic Interpreter‏ (ZBI 2.0™‎ - מפענח בסיסי של ZBI) הוא אפשרות תכנות שניתן לרכוש למדפסת. אם תרצה לרכוש אפשרות זו, פנה למשווק של Zebra לקבלת מידע נוסף.
אם תוכניות ZBI הורדו למדפסת שלך, תוכל לבחור אחת מהן להרצה באמצעות פריט התפריט הזה. אם אין תוכניות במדפסת שלך, יופיע הפריט NONE (אין).
אם הורדו תוכניות ZBI אבל אף אחת מהן אינה פעילה, המדפסת תציג את כל התוכניות הזמינות. כדי להפעיל אחת מהן, גע באפשרות
Run
(הפעלה) (מודגשת בלבן) מתחת לשם התוכנית.
כאשר תוכנית מסוימת פעילה, מוצגת רק התוכנית הזו. גע באפשרות
Stop
(עצור) (מודגשת בלבן) כדי לעצור את התוכנית.
פקודת SGD בשימוש:
zbi.key
— מראה אם רישיון תקף של ZBI 2.0 מותקן במדפסת.
zbi.enable
— מראה אם האפשרות ZBI 2.0 זמינה או לא זמינה במדפסת.
כדי להשתמש בתכונה ZBI, האפשרות
zbi.key
חייבת להיות מוגדרת כ-
"enabled"
("זמינה") והאפשרות
zbi.enable
חייבת להיות מוגדרת כ-
"on"
("פעילה").
System (מערכת)
Settings (הגדרות)
Display Time Format (תבנית השעה בתצוגה)
בחר את תבנית השעה שתהיה בשימוש במדפסת.
ערכים קבילים:
‎12-Hour‏ (12 שעות), ‎24-Hour‏ (24 שעות)
פקודת SGD בשימוש:
device.idle_display_value
System (מערכת)
Settings (הגדרות)
Password Level (רמת סיסמה)
בחר את רמת הגנת הסיסמה עבור פריטי תפריט המשתמש.
ערכים קבילים:
Selected (נבחרים), All (הכל), None (ללא)
פקודת SGD בשימוש:
display.password.level
System (מערכת)
Settings (הגדרות)
Set Password (הגדרת סיסמה)
הגדר סיסמת מדפסת חדשה עבור פריטי התפריט המוגנים על-ידי הפרמטר הקודם. סיסמת ברירת המחדל של המדפסת היא
1234
.
ערכים קבילים:
הספרות 0 עד 9
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
^KP
System (מערכת)
Settings (הגדרות)
Power Up Action (פעולה בעת ההפעלה)
הגדר את הפעולה שהמדפסת תבצע במהלך רצף ההפעלה.
ערכים קבילים:
CALIBRATE (כיול) — כיול של הרמות וערכי הסף של החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנה של המדיה עד למערך הבא.
FEED (הזנה) — הזנה של המדבקות עד לנקודת הרגיסטרציה הראשונה.
LENGTH (אורך) — קביעת אורך המדבקה באמצעות ערכי החיישן הנוכחיים, והזנת המדיה עד למערך הבא.
NO MOTION (ללא תנועה) — מתן הוראה למדפסת לא להזיז את המדיה. תידרש להבטיח ידנית כי המערך ממוקם כהלכה, או ללחוץ על לחצן ההזנה כדי להזין עד למערך הבא.
SHORT CAL (כיול קצר) — הגדרת ספי המדיה והרשת מבלי לשנות את שבח החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנת המדיה עד למערך הבא.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^MF
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.power_up_action
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Calibration (כיול)
System (מערכת)
Settings (הגדרות)
Head Close Action (פעולה בסגירת ראש הדפסה)
הגדר את הפעולה שהמדפסת תבצע במהלך סגירת ראש ההדפסה.
ערכים קבילים:
CALIBRATE (כיול) — כיול של הרמות וערכי הסף של החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנה של המדיה עד למערך הבא.
FEED (הזנה) — הזנה של המדבקות עד לנקודת הרגיסטרציה הראשונה.
LENGTH (אורך) — קביעת אורך המדבקה באמצעות ערכי החיישן הנוכחיים, והזנת המדיה עד למערך הבא.
NO MOTION (ללא תנועה) — מתן הוראה למדפסת לא להזיז את המדיה. תידרש להבטיח ידנית כי המערך ממוקם כהלכה, או ללחוץ על לחצן ההזנה כדי להזין עד למערך הבא.
SHORT CAL (כיול קצר) — הגדרת ספי המדיה והרשת מבלי לשנות את שבח החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנת המדיה עד למערך הבא.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^MF
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.head_close_action
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Calibration (כיול)
System (מערכת)
Settings (הגדרות)
Batch Counter (מונה אצוות)
הגדרה אם מוני אצוות יוצגו בלוח הבקרה של המדפסת.
ערכים קבילים:
כן, לא
פקודת SGD בשימוש:
display.batch_counter
System (מערכת)
Settings (הגדרות)
Screen Calibration (כיול מסך)
גע בכל אחד מהצלבים כדי לכייל את המסך.
System (מערכת)
Settings (הגדרות)
Restore Defaults (שחזר ברירות מחדל)
משחזר הגדרות ספציפיות של המדפסת, שרת ההדפסה והרשת בחזרה להגדרות ברירת המחדל של היצרן. היזהר בעת טעינת ברירות המחדל מאחר שתצטרך לטעון מחדש את כל ההגדרות ששינית באופן ידני. פריט תפריט זה זמין דרך שני תפריטי משתמש שלכל אחד מהם ערכי ברירת מחדל שונים.
ערכים קבילים:
PRINTER (מדפסת) — שחזור כל הגדרות המדפסת, פרט להגדרות הרשת, בחזרה להגדרות ברירת המחדל של היצרן. היזהר בעת טעינת ברירות המחדל מאחר שתצטרך לטעון מחדש את כל ההגדרות ששינית באופן ידני.
NETWORK (רשת) — אתחול שרת ההדפסה הקווי או האלחוטי של המדפסת. בשרת הדפסה אלחוטי, המדפסת גם משויכת מחדש לרשת האלחוטית שלך.
LAST SAVED (נשמרו לאחרונה) — טעינת ההגדרות מהשמירה הקבועה האחרונה.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
PRINTER (מדפסת) —
^JUF
NETWORK (רשת) —
^JUN
LAST SAVED (נשמרו לאחרונה) —
^JUR
מקש(י) לוח הבקרה:
PRINTER (מדפסת) — החזק את הלחצנים
FEED
(הזנה) +
PAUSE
(השהיה) לחוצים במהלך ההדלקה כדי לאפס את פרמטרי המדפסת לערכים שקבע היצרן.
NETWORK (רשת) —החזק את הלחצנים
CANCEL
(ביטול) +
PAUSE
(השהיה) לחוצים במהלך הדלקת המדפסת כדי לאפס את פרמטרי הרשת לערכים שקבע היצרן.
LAST SAVED (נשמרו לאחרונה) — לא זמין
דף האינטרנט של המדפסת:
PRINTER (מדפסת) —
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Restore Default Configuration (שחזור תצורת ברירת המחדל)
NETWORK (רשת) —
Print Server Settings (הגדרות שרת הדפסה)
Reset Print Server (איפוס שרת הדפסה)
LAST SAVED (נשמרו לאחרונה) —
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Restore Saved Configuration (שחזור תצורה שנשמרה)
System (מערכת)
Settings (הגדרות)
Print: (הדפסה:)
System Settings (הגדרות מערכת)
הדפסה של מדבקת תצורת המדפסת. להלן מדבקת דוגמה.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
~WC
מקש(י) לוח הבקרה:
בצע אחת הפעולות הבאות:*
 • החזק את הלחצן
  CANCEL
  (ביטול) לחוץ במהלך הדלקת המדפסת. (בעבר כונה 'בדיקה עצמית עם לחצן CANCEL (ביטול).)
 • כאשר המדפסת במצב Ready (מוכן), החזק את הלחצנים
  FEED
  (השהיה) +
  CANCEL
  (הזנה) לחוצים למשך שתי שניות.
* הדפסה של מדבקת תצורת המדפסת ומדבקת תצורת רשת.
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Print Listings on Label (הדפסת רשימות על מדבקה)
*
* הדפסה של מדבקת תצורת המדפסת ומדבקת תצורת רשת.
System (מערכת)
Energy Saving (חיסכון באנרגיה)
Energy Star
כאשר מצב Energy Star זמין, המדפסת עוברת למצב "שינה" כעבור פרק זמן שנקבע להפסקת פעילות, ובכך מפחיתה את צריכת החשמל. לחץ על לחצן כלשהו בלוח הבקרה כדי להחזיר את המדפסת למצב פעיל.
ערכים קבילים:
ON (מופעל), OFF (מופסק)
פקודת SGD בשימוש:
power.energy_star.enable
power.energy_star_timeout
(להגדרת משך הזמן במצב לא פעיל שאחריו Energy Star יופעל)