ביצוע כיול ידני של החיישן
ביצוע כיול ידני של החיישן
View content for :
Product:

ביצוע כיול ידני של החיישן

אם אתה רואה בעיות בפלט ההדפסה, ייתכן שתצטרך לכייל את המדפסת באופן ידני.
 1. גע ב-
  Print (הדפסה)
  Sensors (חיישנים)
  Manual Calibration (כיול ידני)
  .
 2. גע ב-
  Start Calibration
  (התחל כיול).
 3. פעל על-פי השלבים המתוארים בהליך הכיול, כאשר תונחה לכך.
  בצע את הליך הכיול בדיוק כפי שהוא מתואר.
  • גע באפשרות
   Next
   (הבא) כדי להתקדם להנחיה הבאה.
  • בכל שלב של ההליך, תוכל ללחוץ לחיצה ארוכה על
   CANCEL
   (ביטול) בלוח הבקרה כדי לבטל את תהליך הכיול.
  רצף כיול מדיה ב-ZT231
 4. לאחר השלמת הכיול, לחץ על
  PAUSE
  (השהיה) כדי לצאת ממצב השהיה ולאפשר את ההדפסה.