חיבור המדפסת לרשת האלחוטית שלך
חיבור המדפסת לרשת האלחוטית שלך
View content for :
Product:

חיבור המדפסת לרשת האלחוטית שלך

אם ברצונך להשתמש בשרת ההדפסה האלחוטי האופציונלי של המדפסת, ייתכן שתצטרך להגדיר את תצורת המדפסת לתקשורת עם רשת התקשורת המקומית האלחוטית (WLAN) באמצעות שרת ההדפסה האלחוטי.
לקבלת מידע נוסף על שרתי ההדפסה של Zebra, ראה ZebraNet Wired and Wireless Print Servers User Guide (מדריך למשתמש בשרתי הדפסה קוויים ואלחוטיים של ZebraNet). כדי להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של מדריך זה, עבור אל zebra.com/manuals.
  1. התקן את מנהלי ההתקן בהתאם להוראות המופיעות תחת התקנת מנהלי התקן וחיבור למחשב מבוסס-Windows.
  2. במידת הצורך, ציין את ערך ה-ESSID התואם לערך שבו משתמש הנתב האלחוטי שלך. בדוק עם מנהל הרשת באיזה ערך ESSID להשתמש. ראה ‏Connection (חיבור) > Networks (רשתות) > ESSID לקבלת מידע על דרכים לשינוי הערך.
  3. במידת הצורך קבע את התצורה של הגדרות המדפסת הבאות. פנה למנהל הרשת לקבלת הערכים הנכונים עבור הרשת שלך.
  4. אפס את הרשת (ראה Connection (חיבור) > Networks (רשתות) > Reset Network (איפוס רשת) (איפוס רשת)) כדי לאפשר לשינויים בהגדרות הרשת להיכנס לתוקף.
  5. אם המדפסת עדיין אינה מתחברת, שקול להגדיר כתובת IP סטטית על-ידי קביעת התצורה של ההגדרות הנוספות הבאות, ולאחר מכן אפס שוב את הרשת. פנה למנהל הרשת לקבלת הערכים הנכונים עבור הרשת שלך.
    • Connection (חיבור) > WLAN ‏> WLAN IP Protocol (פרוטוקול IP של WLAN)—שנה את הערך מ-ALL (הכל) ל-PERMANENT (קבוע)).
    • Connection (חיבור) > WLAN ‏> WLAN IP Address (כתובת IP של WLAN)—הקצה כתובת IP ייחודית למדפסת.