הפעלת אשף ההדפסה והדפסת מדבקת בדיקה
הפעלת אשף ההדפסה והדפסת מדבקת בדיקה
View content for :
Product:

הפעלת אשף ההדפסה והדפסת מדבקת בדיקה

Print Wizard (אשף ההדפסה) מגדיר את תצורת המדפסת, מדפיס מדבקות בדיקה ומכוונן את איכות ההדפסה בהתבסס על התוצאות במדבקות הבדיקה.
בעת השימוש באשפים, אל תשלח נתונים מהמארח אל המדפסת.
לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש במדיה ברוחב מלא בעת ההפעלה של
Print Wizard
(אשף הדפסה) ו-
Set All Wizard
(אשף קבע הכל). אם המדיה קטנה מהתמונה שיש להדפיס, ייתכן שהתוצאות ייקטעו או יודפסו על-פני מספר מדבקות.
לאחר השלמת הליכי הגדרת המדפסת והפעלת אשף הגדרת המדפסת, השתמש בחלק זה כדי להדפיס מדבקת בדיקה. הדפסת מדבקה זו מאפשרת לך לראות אם החיבור פועל ואם יש צורך לכוונן הגדרות כלשהן של ההדפסה.
 1. במסך הבית גע ב-
  Wizards (אשפים)
  Print (הדפסה)
  Start Print (התחל הדפסה)
  .
 2. פעל לפי ההנחיות כדי לציין את המידע הבא:
  • סוג הדפסה (העברה תרמית או העברה תרמית ישירה)
  • סוג מדיה (רציפה, מרווח/חריץ או סימן)
  • רוחב מדבקה
  • שיטת איסוף (תלישה, קילוף, גלילה לאחור, יחידת חיתוך, חיתוך מושהה, קילוף ללא נייר מגן, גלילה לאחור ללא נייר מגן, תלישה ללא נייר מגן או אפליקטור)
  לאחר שציינת ערכים אלה, האשף ינחה אותך לטעון מדיה ולמקם מדבקה מעל חיישן המדיה.
 3. טען את המדיה כך שמדבקה תימצא מעל הנורית הירוקה של חיישן המדיה, ולאחר מכן גע בתו הסימון.
 4. כשתתקבל הנחיה לכך, סגור את ראש ההדפסה וגע בתו הסימון הבא.
  מתבצע כיול של המדפסת, ולאחר מכן תישאל אם תרצה להדפיס מדבקת בדיקה.
 5. פעל על-פי ההנחיות עד שהמדפסת תשלים את הכיול האוטומטי.
 6. כאשר תתבקש להדפיס מדבקת בדיקה, גע בתו הסימון.
  תודפס מדבקת בדיקה הדומה לתדפיס זה. אם המדבקות שלך קטנות מתמונה זו, יודפס רק חלק ממדבקת הבדיקה.
 7. בדוק את מיקום המדבקה מעל פס התלישה. במידת הצורך, הסט את מיקום המדיה על פס התלישה לאחר ההדפסה.
  • אם המרווח בין המדבקות נמצא מעל לפס התלישה, המשך לשלב הבא.
  • אם המרווח בין המדבקות אינו נמצא ישירות מעל פס התלישה, הסט את מיקום המדיה על פס התלישה לאחר ההדפסה.
   מספרים נמוכים יותר מכניסים את המדיה למדפסת על-פי מספר הנקודות המוגדר (קו התלישה מתקרב לשולי המדבקה שזה עתה הודפסה).
   מספרים גבוהים יותר מוציאים מהמדפסת פס מדיה ארוך יותר (קו התלישה מתקרב לשוליים הקדמיים של המדבקה הבאה).
   הסטת מיקום חיישן המדיה.
 8. בדוק את איכות התמונה על מדבקת הבדיקה. האם איכות הברקוד והטקסט על מדבקת הבדיקה קבילה? ראה הערכת איכות ברקוד לקבלת סיוע.
  • אם כן, גע בסימן האישור ובדוק אם יש בעיות אחרות שעשויות להשפיע על איכות ההדפסה. ראה בעיות בהדפסה או באיכות ההדפסה.
  • אם לא, כוונן ידנית את איכות ההדפסה על-ידי שינוי הגדרות רמת השחור ומהירות ההדפסה באמצעות מערכת התפריטים של המדפסת, או הפעל את אשף Print Quality Assistant (מסייע איכות ההדפסה). ראה שימוש באשף Print Quality Assistance (מסייע איכות ההדפסה).