הודעות התראה ושגיאה
הודעות התראה ושגיאה
View content for :
Product:

הודעות התראה ושגיאה

תצוגה
סיבות אפשריות
פתרונות מומלצים
ראש ההדפסה אינו סגור לחלוטין.
סגור היטב את ראש ההדפסה.
חיישן מצב פתוח של ראש ההדפסה אינו פועל כהלכה.
פנה לטכנאי שירות לצורך החלפת החיישן.
המדיה אינה טעונה או טעונה בצורה שגויה.
טען את המדיה כהלכה. ראה טעינת המדיה.
חיישן המדיה אינו מיושר נכון.
בדוק את מיקום חיישן המדיה.
המדפסת מוגדרת למדיה לא רציפה, אולם נטענה מדיה רציפה.
  1. הכנס את סוג המדיה הנכון, או אפס את המדפסת לסוג המדיה הנוכחי.
  2. כייל את המדפסת. ראה כיול חיישני הסרט והמדיה.
יש בעיה במדיה שבנתיב המדיה.
  1. בדוק אם המדיה נטענה בצורה לא נכונה או תקועה בין רכיבים בנתיב המדיה.
  2. בדוק אם המדיה נכרכה סביב גליל ההדפסה. הסר בזהירות מדבקות כלשהן. במידת הצורך, נקה את גליל ההדפסה כדי להסיר דבק (ראה ניקוי ראש ההדפסה וגליל ההדפסה).
במצב העברה תרמית:
  • לא הוטען סרט
  • הסרט לא הוטען כהלכה
  • חיישן הסרט אינו מזהה סרט
  • מדיה חוסמת את חיישן הסרט
  1. טען את הסרט כהלכה. ראה טעינת הסרט.
  2. כייל את המדפסת. ראה כיול חיישני הסרט והמדיה.
במצב העברה תרמית, המדפסת אינה מזהה את הסרט למרות שהסרט נטען כהלכה.
כייל את המדפסת. ראה כיול חיישני הסרט והמדיה או טען את ברירות המחדל של המדפסת על-ידי נגיעה ב-
Menu (תפריט)
System (מערכת)
Settings (הגדרות)
Restore Defaults (שחזר ברירות מחדל)
Restore Printer (שחזר מדפסת)
.
אם אתה משתמש במדיית העברה תרמית ישירה, המדפסת ממתינה לטעינת הסרט מכיוון שאינה מוגדרת כהלכה למצב העברה תרמית.
הגדר מצב העברה תרמית ישירה במדפסת. ראה Print (הדפסה) > Print Quality (איכות הדפסה) > Print Type (סוג הדפסה).
הסרט טעון, אבל במדפסת הוגדר מצב העברה תרמית ישירה.
אין צורך בסרט עם מדיית העברה תרמית ישירה. אם אתה משתמש במדיית העברה תרמית ישירה, הוצא את הסרט. הודעת השגיאה לא תשפיע על ההדפסה.
אם ההודעה ממשיכה להופיע כאשר אין סרט במדפסת, כייל את המדפסת. ראה כיול חיישני הסרט והמדיה.
אם אתה משתמש במדיית העברה תרמית, שעבורה נדרש סרט, הגדר את המדפסת לפעולה במצב העברה תרמית. ראה החלטה על שיטת הטיפול במדיה.
ראש ההדפסה הוחלף בראש הדפסה שאינו מקורי של Zebra.
התקן ראש הדפסה מקורי של Zebra.
יש בעיה בראש ההדפסה.
כבה את המדפסת והדלק אותה מחדש כדי לראות אם הבעיה חוזרת על עצמה. אם כן, החלף את ראש ההדפסה.
רכיב ראש ההדפסה אינו פועל יותר.
אם המיקום של הרכיב בו קיימת התקלה משפיע על ההדפסה, החלף את ראש ההדפסה.
ראש המדפסת מתקרב לסוף חיי השימוש שלו ויש להחליפו.
החלף את ראש ההדפסה.
יש לנקות את ראש ההדפסה.
פעל לפי ההוראות בנושא ניקוי ראש ההדפסה וגליל ההדפסה.
משטח חם:
ראש ההדפסה עלול להיות חם מספיק כדי לגרום לכוויות חמורות. הנח לראש ההדפסה להתקרר.
טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי.
הנח למדפסת להתקרר. ההדפסה תתחדש באופן אוטומטי כאשר רכיבי ראש ההדפסה יתקררו ויגיעו לטמפרטורת הפעלה תקינה.
אם התקלה נמשכת, בדוק אפשרות לשנות את מיקום המדפסת או להשתמש במהירות הדפסה נמוכה יותר.
המדפסת מציגה אחת מהודעות אלה, או מציגה אותן ברצף מחזורי.
HOT SURFACE:‎ (משטח חם:)
כבל חשמל או נתוני ראש הדפסה שלא חובר כהלכה עלול לגרום להודעות שגיאות אלו. ראש ההדפסה עלול להיות חם מספיק כדי לגרום לכוויות חמורות. הנח לראש ההדפסה להתקרר.
ייתכן שכבל הנתונים של ראש ההדפסה אינו מחובר כהלכה.
חבר היטב את ראש ההדפסה.
קיים תרמיסטור פגום בראש ההדפסה.
החלף את ראש ההדפסה.
HOT SURFACE:‎ (משטח חם:)
כבל חשמל או נתוני ראש הדפסה שלא חובר כהלכה עלול לגרום להודעת שגיאה זו. ראש ההדפסה עלול להיות חם מספיק כדי לגרום לכוויות חמורות. הנח לראש ההדפסה להתקרר.
טמפרטורת ראש ההדפסה מתקרבת לגבול התחתון המתאים להפעלה.
המשך בהדפסה עד שראש ההדפסה יגיע לטמפרטורת ההפעלה הנכונה שלו. אם התקלה אינה נעלמת, ייתכן שהסביבה קרה מדי להדפסה תקינה. העבר את המדפסת לאזור חם יותר.
ייתכן שכבל הנתונים של ראש ההדפסה אינו מחובר כהלכה.
חבר היטב את ראש ההדפסה.
קיים תרמיסטור פגום בראש ההדפסה.
החלף את ראש ההדפסה.
הלהב של יחידת החיתוך חד. אל תיגע בלהב ואל תעביר את אצבעותיך על הלהב.
להב יחידת החיתוך נמצא בנתיב המדיה.
כבה את המדפסת ונתק אותה מהחשמל. בדוק את מודול יחידת החיתוך כדי לאתר לכלוך, ונקה במידת הצורך בהתאם להוראות הניקוי שבנושא ניקוי ושימון מודול יחידת החיתוך.
אין מספיק זיכרון פנוי לביצוע הפונקציה שצוינה.
פנה חלק מזיכרון המדפסת על-ידי שינוי תבנית המדבקה או פרמטרי המדפסת. אחת הדרכים לפינוי זיכרון היא לכוון את רוחב ההדפסה לרוחב הממשי של המדבקה, במקום להשאיר את רוחב ההדפסה שנקבע כברירת המחדל.
ודא שהנתונים אינם נשלחים להתקן שאינו מותקן או אינו זמין.
אם הבעיה לא נעלמת, פנה לטכנאי שירות.