טעינת ערכי ברירת מחדל או ערכים שנשמרו לאחרונה
טעינת ערכי ברירת מחדל או ערכים שנשמרו לאחרונה
View content for :
Product:

טעינת ערכי ברירת מחדל או ערכים שנשמרו לאחרונה

החזרת המדפסת לערכי ברירת המחדל או לערכים שנשמרו לאחרונה יכולה לסייע כאשר דברים אינם פועלים כצפוי.
גע ב-
Menu(תפריט)
System (מערכת)
Settings (הגדרות)
Restore Defaults (שחזר ברירות מחדל)
כדי לראות את האפשרויות הזמינות.
RESTORE PRINTER (שחזור המדפסת)
שחזור כל הגדרות המדפסת, פרט להגדרות הרשת, בחזרה להגדרות ברירת המחדל של היצרן. היזהר בעת טעינת ברירות המחדל מאחר שתצטרך לטעון מחדש את כל ההגדרות ששינית באופן ידני.
RESTORE NETWORK (שחזור רשת)
אתחול שרת ההדפסה הקווי או האלחוטי של המדפסת. בשרת הדפסה אלחוטי, המדפסת גם משויכת מחדש לרשת האלחוטית שלך.
RESTORE LAST SAVED (שחזור הפריטים שנשמרו לאחרונה)
טעינת ההגדרות מהשמירה הקבועה האחרונה.
ראה System (מערכת) > Settings (הגדרות) > Restore Defaults (שחזור ברירות מחדל) לקבלת דרכים נוספות לשחזור ערכים אלה.