בעיות תקשורת
בעיות תקשורת
View content for :
Product:

בעיות תקשורת

הבעיה
סיבה אפשרית
פתרון מומלץ
תבניות המדבקות לא זוהו
תבנית מדבקה נשלחה למדפסת אך לא זוהתה. הנורית DATA (נתונים) אינה מהבהבת.
פרמטרי התקשורת שגויים.
בדוק את הגדרות התקשורת של התוכנה או מנהל התקן ההדפסה (אם רלוונטי), לבדיקת החיבור. אולי תרצה להתקין מחדש את מנהל ההתקן של המדפסת, בהתאם להוראות המתוארות בנושא חיבור המדפסת להתקן.
תבנית מדבקה נשלחה למדפסת אך לא זוהתה. הנורית DATA (נתונים) מהבהבת אך לא מתבצעת הדפסה.
תו הקידומת והתו המפריד שמוגדרים במדפסת אינם תואמים לאלו של תבנית המדבקה.
ודא שתו הקידומת והתו המפריד משתמשים בפקודות ה-SGD הבאות. שנה את הערכים במידת הצורך.
  • ! U1 getvar "zpl.format_prefix"
  • ! U1 getvar "zpl.delimiter"
נשלחים נתונים שגויים למדפסת.
בדוק את הגדרות התקשורת של המחשב. ודא שהן תואמות להגדרות המדפסת.
אם הבעיה נמשכת, בדוק את תבנית המדבקה.
מצב אמולציה פעיל במדפסת.
ודא שתבנית המדבקה תואמת להגדרות המדפסת.
המדבקות כבר לא מודפסות כהלכה
תבנית מדבקה נשלחה למדפסת. מודפסות מספר מדבקות, אך המדפסת מדלגת, מאבדת, אינה מכוונת היטב או מעוותת את התמונה שעל המדבקה.
הגדרות התקשורת הטורית שגויות.
ודא שהגדרות בקרת הזרימה תואמות.
בדוק את אורך כבל התקשורת. לקבלת מידע על הדרישות ראה מפרט ממשק התקשורת.
בדוק את הגדרות התקשורת של התוכנה או מנהל התקן ההדפסה (אם רלוונטי).