בעיות RFID
בעיות RFID

בעיות RFID

הבעיה
סיבה אפשרית
פתרון מומלץ
המדפסת נעצרת ב-RFID Inlay (משדר-משיב RFID)
המדפסת נעצרת ב-RFID inlay (משדר-משיב RFID).
המדפסת כיילה את אורך המדבקה רק ל-RFID inlay (משדר-משיב RFID) במקום לזה של המרווח בין המדבקות.
 1. הקש על
  Menu (תפריט)
  System (מערכת)
  Settings (הגדרות)
  , ולאחר מכן בחר FEED (הזנה) לפעולות הדלקת המדפסת וסגירת ראש ההדפסה.
 2. כייל את המדפסת באופן ידני. ראה ביצוע כיול ידני של החיישן.
מדבקות פסולות
המדפסת פוסלת את כל המדבקות.
המדפסת לא מכוילת למדיה שבה נעשה שימוש.
כייל את המדפסת באופן ידני. ראה ביצוע כיול ידני של החיישן).
אתה משתמש במדבקת RFID עם סוג תגית שהמדפסת לא תומכת בו.
מדפסות אלה תומכות רק במדבקות Gen 2 RFID. לקבלת מידע נוסף עיין ב-RFID Programming Guide 3 (מדריך תכנות RFID 3), או פנה למשווק RFID מורשה של Zebra.
המדפסת אינה מנהלת תקשורת עם קורא ה-RFID.
 1. כבה (
  O
  ) את המדפסת.
 2. המתן 10 שניות.
 3. הדלק (
  I
  ) את המדפסת.
 4. אם הבעיה נמשכת, ייתכן שקורא ה-RFID פגום או שקיים חיבור רופף בין קורא ה-RFID והמדפסת. פנה לתמיכה הטכנית או לטכנאי שירות RFID מורשה של Zebra לקבלת סיוע.
הפרעת תדר רדיו (RF) ממקור RF אחר.
בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות לפי הצורך:
 • הרחק את המדפסת מקוראי RFID קבועים או ממקורות RF אחרים.
 • ודא שדלת המדיה סגורה כל הזמן במהלך תכנות RFID.
ההגדרות בתוכנת עיצוב המדבקות שלך שגויות.
הגדרות התוכנה גוברות על הגדרות המדפסת. ודא שהגדרות התוכנה והמדפסת תואמות.
אתה משתמש במיקום תכנות שגוי, במיוחד אם התגיות שנמצאות בשימוש תואמות למדפסת המדפסת.
בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות לפי הצורך:
 • בדוק את מיקום תכנות ה-RFID או הגדרת מצב התכנות בתוכנת עיצוב המדבקות. אם המיקום שגוי, שנה את ההגדרה.
 • החזר את מיקום תכנות RFID לערך ברירת המחדל.
לקבלת מידע נוסף ראה RFID Programming Guide 3 (מדריך תכנות RFID 3). לקבלת פרטים על מיקום המשדר-המשיב, עבור אל zebra.com/transponders.
אתה שולח פקודות ZPL או SGD שגויות של RFID.
בדוק את תבניות המדבקה. לקבלת מידע נוסף ראה RFID Programming Guide 3 (מדריך תכנות RFID 3).
תפוקות נמוכות. יותר מדי תגיות RFID נפסלות בכל גליל.
מדבקות ה-RFID אינן עומדות במפרטי המדפסת, והמשמעות היא שהמשדר-המשיב אינו נמצא באזור שניתן לתכנת באופן עקבי.
ודא שהמדבקות עומדות במפרטי מיקום המשדר-המשיב של המדפסת שלך. ראה zebra.com/transponders למידע על מיקום המשדר-המשיב.
לקבלת מידע נוסף עיין ב-RFID Programming Guide 3 (מדריך תכנות RFID 3), או פנה למשווק RFID מורשה של Zebra.
רמות מתח שגויות בקריאה ובכתיבה.
שנה את רמות המתח של הקריאה והכתיבה של RFID. לקבלת הוראות ראה RFID Programming Guide 3 (מדריך תכנות RFID 3).
הפרעת תדר רדיו (RF) ממקור RF אחר.
בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות לפי הצורך:
 • הרחק את המדפסת מקוראי RFID קבועים.
 • ודא שדלת המדיה סגורה כל הזמן במהלך תכנות RFID.
המדפסת משתמשת בגרסאות לא עדכניות של קושחת המדפסת וקושחת הקורא.
עבור אל zebra.com/firmware לעדכון הקושחות.
בעיות RFID אחרות
פרמטרי RFID אינם מופיעים במצב Setup (הגדרה), ומידע RFID אינו מופיע במדבקת התצורה של המדפסת.
המדפסת אינה פוסלת מדבקות RFID שלא תוכנתו כהלכה.
המדפסת כובתה (
O
) ואז הופעלה שוב (
I
) מהר מדי כך שלא התאפשר אתחול נאות של קורא ה-RFID.
המתן לפחות 10 שניות בין כיבוי המדפסת והפעלתה מחדש.
 1. כבה (
  O
  ) את המדפסת.
 2. המתן 10 שניות.
 3. הדלק (
  I
  ) את המדפסת.
 4. בדוק את פרמטרי ה-RFID במצב Setup (הגדרה) או את מידע RFID במדבקת תצורה חדשה.
גרסה שגויה של קושחת המדפסת נטענה במדפסת.
 1. ודא שגרסת הקושחה שנטענה במדפסת שלך נכונה. לקבלת מידע נוסף ראה RFID Programming Guide 3 (מדריך תכנות RFID 3).
 2. הורד את קושחת המדפסת הנכונה, אם יש צורך.
 3. אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכה הטכנית.
המדפסת אינה מנהלת תקשורת עם מערכת-המשנה של ה-RFID.
 1. כבה (
  O
  ) את המדפסת.
 2. המתן 10 שניות.
 3. הדלק (
  I
  ) את המדפסת.
 4. אם הבעיה נמשכת, ייתכן שקורא ה-RFID פגום או שקיים חיבור רופף בין קורא ה-RFID והמדפסת. פנה לתמיכה הטכנית או לטכנאי שירות לקבלת סיוע.
הנורית DATA (נתונים) מהבהבת ללא הפסקה לאחר שאתה מנסה להוריד את קושחת המדפסת או הקורא.
ההורדה נכשלה. לקבלת התוצאות המיטביות, כבה והדלק את המדפסת לפני הורדת קושחה כלשהי.
 1. כבה (
  O
  ) את המדפסת.
 2. המתן 10 שניות.
 3. הדלק (
  I
  ) את המדפסת.
 4. נסה להוריד שוב את הקושחה.
 5. אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכה הטכנית.