שימוש במצב אבחון תקשורת
שימוש במצב אבחון תקשורת

שימוש במצב אבחון תקשורת

בדיקת אבחון התקשורת היא כלי פתרון בעיות לבדיקת החיבור בין המדפסת לבין המחשב המארח. כאשר המדפסת נמצאת במצב אבחון, היא מדפיסה את כל הנתונים המתקבלים מהמחשב המארח בתווי ASCII רגילים, כאשר הערכים ההקסדצימליים מוצגים מתחת לטקסט ה-ASCII. המדפסת מדפיסה את כל התווים שמתקבלים, לרבות תווי בקרה כגון CR (החזרת גררה). Figure 1 מציג מדבקת בדיקה טיפוסית של בדיקה זו.
מדבקת הבדיקה מודפסת הפוך.
מדבקת דוגמה של מצב אבחון התקשורת
 1. הגדר את רוחב המדבקה, כאשר הערך המרבי שלו יהיה שווה לרוחב המדיה שבה אתה משתמש בפועל לצורך הבדיקה. הקש על
  Menu (תפריט)
  Print (הדפסה)
  Print Quality (איכות הדפסה)
  Label Width (רוחב מדבקה)
  כדי לגשת להגדרת רוחב המדבקה.
 2. הקש על
  Menu (תפריט)
  System (מערכת)
  Program Language (שפת תוכנית)
  , והגדר את האפשרות
  Diagnostic Mode (מצב אבחון) כ-
  ENABLED (זמינה).
  המדפסת עוברת למצב אבחון ומדפיסה על מדבקת הבדיקה את כל הנתונים המתקבלים מהמחשב המארח.
 3. עיין במדבקת הבדיקה לאיתור קודי שגיאה. במקרה של שגיאות, בדוק אם פרמטרי התקשורת נכונים.
  השגיאות המוצגות במדבקת הבדיקה הן כדלהלן:
  • FE
   מציינת שגיאת מסגור.
  • OE
   מציינת שגיאת גלישה.
  • PE
   מציינת שגיאת זוגיות.
  • NE
   מציינת רעש.
 4. כדי לצאת מבדיקה עצמאית זו ולחזור לפעולה הרגילה, כבה ואז הדלק את המדפסת או הגדר את האפשרות Diagnostic Mode (מצב אבחון) כ-
  DISABLED (לא זמינה)
  .