תרגיל 1: העתקת קבצים לכונן USB וביצוע שיקוף USB
תרגיל 1: העתקת קבצים לכונן USB וביצוע שיקוף USB
View content for :
Product:

תרגיל 1: העתקת קבצים לכונן USB וביצוע שיקוף USB

 1. בכונן ה-USB שלך, צור את הפריטים הבאים:
  • תיקייה בשם
   Zebra
  • בתיקייה זו, שלוש תיקיות משנה:
   • appl
   • commands
   • files
 2. בתיקייה
  ‎/appl
  , שים עותק של הקושחה העדכנית של המדפסת שלך.
 3. בתיקייה
  ‎/files
  שים את הקובץ הבא:
 4. בתיקייה
  ‎/commands
  שים את הקבצים הבאים:
 5. הכנס את כונן ה-USB ליציאת מארח USB בחזית המדפסת.
 6. התבונן בלוח הבקרה והמתן.
  הפעולות הבאות אמורות להתרחש:
  • אם הקושחה בכונן USB שונה מזו המותקנת במדפסת, הקושחה תורד אל המדפסת. המדפסת תופעל מחדש ותדפיס מדבקת תצורת מדפסת. (אם אין קושחה בכונן ה-USB, או אם גרסת הקושחה זהה, המדפסת תדלג על פעולה זו).
  • המדפסת תוריד את הקבצים מהתיקייה
   ‎/files
   , והקבצים שהורדו יופיעו בצג לפרק זמן קצר.
  • המדפסת תפעיל קבצים מסוימים מהתיקייה
   ‎/commands
   .
  • המדפסת תופעל מחדש ותציג את ההודעה הבאה:
   MIRROR PROCESSING FINISHED (עיבוד השיקוף הסתיים)
 7. הוצא את כונן ה-USB מהמדפסת.
  מידע מתקדם למשתמש
  לקבלת מידע נוסף על פקודות אלו, עיין ב-Zebra Programming Guide (מדריך התכנות של Zebra).
  להפיכת השיקוף לזמין/לא זמין:
  ! U1 setvar
  "usb.mirror.enable" "value"
  ערכים:
  "on"
  (מופעל) או
  "off"
  (מופסק)
  כדי שהשיקוף האוטומטי שמתרחש בעת הכנסת כונן USB ליציאת מארח USB יהפוך לזמין/לא זמין:
  ! U1 setvar "usb.mirror.auto" "value"
  ערכים:
  "on"
  (מופעל) או
  "off"
  (מופסק)
  כדי לציין את מספר הפעמים שבהן פעולת השיקוף תחזור על עצמה במקרה שתיכשל:
  ! U1 setvar "usb.mirror.error_retry" "value"
  ערכים:
  0
  עד
  65535
  לשינוי הנתיב למיקום בהתקן ה-USB שממנו קובצי השיקוף יאוחזרו:
  ! U1 setvar "usb.mirror.appl_path" "new_path"
  ברירת מחדל:
  "zebra/appl"
  לשינוי הנתיב למיקום במדפסת שממנו קובצי השיקוף יאוחזרו:
  ! U1 setvar "usb.host.lock_out" "value"
  ברירת מחדל:
  "zebra"
  כדי שהיכולת להשתמש ביציאת ה-USB תהפוך לזמינה/לא זמינה:
  ! U1 setvar "usb.host.lock_out" "value"
  ערכים:
  "on"
  (מופעל) או
  "off"
  (מופסק)