תרגיל 2: הדפסת תבנית מדבקה מכונן USB
תרגיל 2: הדפסת תבנית מדבקה מכונן USB
View content for :
Product:

תרגיל 2: הדפסת תבנית מדבקה מכונן USB

האפשרות Print USB File (הדפסת קובץ מ-USB) מאפשרת לך להדפיס קבצים מכונן USB בעל נפח אחסון גבוה, כגון כונן USB. אפשר להדפיס רק קבצים הניתנים להדפסה (
‎.ZPL
ו-
‎.XML
) מהתקן USB בעל נפח אחסון גבוה, והקבצים חייבים להיות בספריית הבסיס, ולא בספריות משנה.
 1. העתק את הקבצים הבאים לכונן ה-USB שלך:
 2. הכנס את כונן ה-USB ליציאת מארח USB בחזית המדפסת.
 3. הקש על
  Menu (תפריט)
  Storage (אחסון)
  USB
  Print: From USB (הדפס:)(מ-USB)
  .
  המדפסת תטען את כל קובצי ההפעלה ותעבד אותם. יוצגו הקבצים הזמינים. האפשרות
  SELECT ALL
  (בחר הכל) זמינה כדי להדפיס את כל הקבצים בכונן ה-USB.
 4. בחר
  USBSTOREDFILE.zpl
  .
 5. גע בתו הסימון כדי להעתיק את הקבצים.
  המדבקה תודפס.