מסך הבית
מסך הבית
View content for :
Product:

מסך הבית

מסך הבית של המדפסת מציג את המצב הנוכחי של המדפסת ומאפשר לך גישה לתפריטי המדפסת. ניתן לסובב את התמונה במדפסת ב-360 מעלות כדי לצפות בה מכל הזוויות.
אם צבע הרקע של מסך הבית צהוב או אדום, המדפסת במצב התראה או שגיאה. לקבלת מידע נוסף ראה מצבי התראה ושגיאה.
הפריטים הבאים ממוקמים בכרטיסייה
Print Status
(מצב הדפסה) במסך הבית:
  • Menu (תפריט) —מאפשר לך לשנות את הגדרות המדפסת. ראה תפריטי המשתמש.
  • Wizards (אשפים) — מאפשרים לך לשנות את הגדרות המדפסת באמצעות הנחיות. ראה אשפי המדפסת.
  • Shortcuts (קיצורי דרך) — מאפשרים לך גישה מהירה לפריטי התפריט שהיו בשימוש לאחרונה ולשמור אותם כמועדפים. גע בסמל הלב הכהה לצד פריט תפריט כדי לשמור אותו ברשימת המועדפים שלך. הפריטים במועדפים מוצגים בסדר בו הם נשמרו.