ניקוי ושימון מודול יחידת החיתוך
ניקוי ושימון מודול יחידת החיתוך
View content for :
Product:

ניקוי ושימון מודול יחידת החיתוך

אם יחידת החיתוך אינה חותכת את המדבקות בצורה נקייה, או אם מדבקות חוסמות אותה, יש לנקותה.
למען בטיחותך, הקפד תמיד לכבות את המדפסת ולנתקה מהחשמל לפני ביצוע הליך זה.
 1. פתח את מכסה המדיה.
  פתח את מכסה המדיה עם אפשרות התלישה
 2. כבה (O) את המדפסת ונתק את כבל החשמל.
 3. הוצא את המדיה הטעונה דרך מודול יחידת החיתוך.
 4. שחרר והוצא את הבורג ואת דיסקית הנעילה שעל מגן יחידת החיתוך.
  הלהב של יחידת החיתוך חד. אל תיגע בלהב ואל תעביר את אצבעותיך על הלהב.
 5. הוצא את מגן יחידת החיתוך.
 6. במידת הצורך, סובב את בורג מנוע יחידת החיתוך כדי לחשוף במלואו את הלהב בעל צורת ה-V של יחידת החיתוך (1).
 7. באמצעות המטוש שבערכת התחזוקה המונעת (מספר חלק 47362), נקה לאורך משטח החיתוך העליון ולהב יחידת החיתוך. במקום בערכת התחזוקה המונעת, ניתן להשתמש במטוש נקי שנטבל באלכוהול איזופרופיל 90%. הנח לממס להתנדף.
 8. אחרי שהממס התנדף, טבול מטוש נקי בסיליקון צמיג לשימוש כללי או בשמן סיכה PTFE.
 9. מרח שכבה אחידה על כל המשטחים החשופים של שני להבי יחידת החיתוך. הרחק עודפי שמן, כדי שאלה לא יבואו במגע עם ראש ההדפסה או גליל ההדפסה.
  הלהב של יחידת החיתוך חד. למען בטיחות המפעילים, החזר את מגן יחידת החיתוך למקומו.
 10. החזר את מגן יחידת החיתוך למקומו ואבטח אותו באמצעות הבורג ודיסקית הנעילה שהוצאת קודם.
 11. סגור את מכסה המדיה.
  סגור את מכסה המדיה עם אפשרות התלישה
 12. חבר את המדפסת למקור המתח שלה, ולאחר מכן הדלק (I) את המדפסת.
  להב יחידת החיתוך חוזר למיקום הפעולה שלו.
 13. אם ביצועי יחידת החיתוך עדיין אינם משביעי רצון, פנה לטכנאי שירות מורשה.