ניקוי מכלול יחידת הקילוף
ניקוי מכלול יחידת הקילוף
View content for :
Product:

ניקוי מכלול יחידת הקילוף

מכלול יחידת הקילוף
, המהווה חלק מהאפשרויות הקילוף ואיסוף נייר המגן,
מורכב ממספר גלילים הטעונים על קפיצים כדי להבטיח לחץ גליל מתאים. אם הצטברות דבק מתחילה להשפיע על ביצועי הקילוף, נקה את גליל הצביטה ואת מוט התלישה/קילוף.
אל תשתמש בידך השמאלית כדי לסייע בסגירת מכלול יחידת הקילוף. הקצה העליון של מכלול/גליל יחידת הקילוף עלול לצבוט את אצבעותיך.
אם הצטברות דבק משפיעה על ביצועי הקילוף, בצע את הפעולות הבאות.
 1. פתח את מכסה המדיה.
  פתח את מכסה המדיה עם אפשרות התלישה
 2. ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הנח לראש ההדפסה להתקרר.
 3. דחף כלפי מטה את מנוף השחרור של מנגנון הקילוף כדי לפתוח את מכלול יחידת הקילוף.
 4. הוצא את נייר המגן של המדיה, אם ישנו, כדי לחשוף את גליל הצביטה.
 5. תוך כדי סיבוב ידני של גליל הצביטה, נקה אותו ביסודיות באמצעות המטוש מערכת התחזוקה המונעת (מספר חלק 47362). במקום בערכת התחזוקה המונעת, ניתן להשתמש במטוש נקי שנטבל באלכוהול איזופרופיל 99.7%. הנח לממס להתנדף.
 6. השתמש במטוש כדי להוציא שאריות דבק ממוט התלישה/קילוף. הנח לממס להתנדף.
  הפעל כמה שפחות כוח בעת ניקוי מוט התלישה/קילוף. כוח מופרז עלול לכופף את מוט התלישה/קילוף, וכתוצאה מכך להשפיע לרעה על ביצועי הקילוף.
 7. טען מחדש את נייר המגן של המדיה דרך מנגנון הקילוף. לקבלת הוראות ראה .
 8. סגור את מכלול יחידת הקילוף באמצעות מנוף השחרור של מנגנון הקילוף.
  השתמש במנוף השחרור של מנגנון הקילוף ובידך הימנית כדי לסגור את מכלול יחידת הקילוף. אל תשתמש בידך השמאלית כדי לסייע בסגירה. הקצה העליון של מכלול/גליל יחידת הקילוף עלול לצבוט את אצבעותיך.
 9. סגור את מכסה המדיה.
  סגור את מכסה המדיה עם אפשרות התלישה
 10. לחץ על
  PAUSE
  (השהיה) כדי לצאת ממצב השהיה ולאפשר את ההדפסה.
  המדפסת עשויה לבצע כיול מדבקה או להזין מדבקה, בתלות בהגדרותיך.