t-zt2x0-final-steps-for-cutter-mode
השלבים הסופיים למצב Cutter (יחידת חיתוך)

השלבים הסופיים למצב Cutter (יחידת חיתוך)

הלהב של יחידת החיתוך חד. אל תיגע בלהב ואל תעביר את אצבעותיך על הלהב.
 1. הזן את המדיה דרך יחידת החיתוך.
 2. הסט את מוביל המדיה החיצוני כלפי פנים עד שייגע בשולי המדיה.
 3. סובב את מנוף פתיחת ראש ההדפסה כלפי מטה עד שהוא ינעל את ראש ההדפסה למקומו.
 4. הגדר את המדפסת לפעולה במצב Cutter (יחידת חיתוך) (לקבלת מידע נוסף ראה מצב הדפסה).
 5. סגור את דלת המדיה.
 6. לחץ על
  PAUSE
  (השהיה) כדי לצאת ממצב השהיה ולאפשר את ההדפסה.
  המדפסת עשויה לבצע כיול מדבקה או להזין מדבקה, בתלות בהגדרותיך.
 7. להשגת תוצאות מיטביות כייל את המדפסת.
 8. בצע את הליך בדיקה עצמאית במצב CANCEL (ביטול) כדי לוודא שהמדפסת מצליחה להדפיס מדבקת תצורה.
  טעינת המדיה במצב יחידת החיתוך הושלמה.