t-zt2x0-final-steps-for-tear-off-mode
השלבים הסופיים למצב תלישה

השלבים הסופיים למצב תלישה

 1. הסט את מוביל המדיה החיצוני כלפי פנים עד שייגע בשולי המדיה.
 2. סובב את מנוף פתיחת ראש ההדפסה כלפי מטה עד שהוא ינעל את ראש ההדפסה למקומו.
 3. הגדר את המדפסת לפעולה במצב Tear-Off (תלישה) (לקבלת מידע נוסף ראה מצב הדפסה).
 4. סגור את דלת המדיה.
 5. לחץ על
  PAUSE
  (השהיה) כדי לצאת ממצב השהיה ולאפשר את ההדפסה.
  המדפסת עשויה לבצע כיול מדבקה או להזין מדבקה, בתלות בהגדרותיך.
 6. להשגת תוצאות מיטביות כייל את המדפסת. ראה כיול חיישני הסרט והמדיה.
 7. החזק את הלחצנים
  FEED
  (הזנה) ו-
  CANCEL
  (ביטול) לחוצים בו-זמנית למשך 2 שניות כדי לוודא שהמדפסת מסוגלת להדפיס מדבקת תצורה.
  טעינת המדיה במצב תלישה הושלמה.