t-zt2x0-loading-the-media
טעינת המדיה

טעינת המדיה

השתמש בהוראות שבסעיף זה כדי לטעון מדיית גליל או מדיה בקיפול מניפה בכל מצב הדפסה שהוא.
בעת ביצוע משימות כלשהן בקרבת ראש הדפסה פתוח יש להסיר טבעות, שעורים, שרשראות ארוכות שמשתלשלות מהצוואר, תגי זיהוי, או חפצים מתכתיים אחרים שעשויים לגעת בראש ההדפסה. לא הכרחי לכבות את המדפסת במהלך העבודה ליד ראש הדפסה פתוח, אולם Zebra ממליצה לעשות זאת כאמצעי בטיחות. אם תכבה את המדפסת יאבדו כל ההגדרות הזמניות, כגון תבניות מדבקות, ותידרש לטעון אותן מחדש לפני שתחדש את ההדפסה.
 1. הרם את דלת המדיה.
  ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הנח לראש ההדפסה להתקרר.
 2. פתח את מכלול ראש ההדפסה על-ידי סיבוב מנוף הפתיחה של ראש ההדפסה.
 3. הכנס מדיה למדפסת. פעל על-פי ההוראות המתאימות עבור מדיית גליל או מדיה בקיפול מניפה.
  מדיית גליל
  מדיה בקיפול מניפה
  1. הסר וסלק תגיות או מדבקות מלוכלכות או המוחזקות באמצעות דבקים או נייר דבק.
  2. החלק החוצה וקפל מטה את מוביל הזנת המדיה.
  3. הנח את גליל המדיה על מתלה הזנת המדיה. דחף את הגליל לאחור, עד סוף מהלכו.
  4. קפל כלפי מעלה את מוביל הזנת המדיה.
  5. הסט את מוביל הזנת המדיה עד שייגע בקצה הגליל.
  1. החלק החוצה וקפל מטה את מוביל הזנת המדיה.
  2. הכנס את המדיה בקיפול מניפה מבעד לחלקה האחורי של המדפסת.
  3. תלה את המדיה מעל מתלה הזנת המדיה.
  4. קפל כלפי מעלה את מוביל הזנת המדיה.
  5. הסט את מוביל הזנת המדיה עד שייגע בקצה המדיה.
  6. המשך לבצע את השלבים הנותרים, כפי שמוצג, עבור מדיית הגליל.
 4. הסט את מוביל המדיה החיצוני כלפי חוץ עד הסוף.
 5. הסט את המדיה אל מתחת למכלול מקפיץ המדיה ומכלול ראש ההדפסה. אפשר לקצה המדיה לבלוט החוצה מחזית המדפסת.
 6. ודא שהמדיה עוברת דרך החריץ בחיישן ההעברה של המדיה (1) ומתחת למוביל המדיה הפנימי (2).
  המדיה צריכה רק לגעת בגב החריץ של חיישן העברת המדיה.
 7. קבע את מצב ההדפסה של המדפסת. לקבלת מידע נוסף על מצבי ההדפסה ראה בחירת מצב ההדפסה.)
  אם...
  אז...
  מצב תלישה
  מצב קילוף (עם או ללא איסוף נייר מגן)
  מצב חיתוך