t-zt4x1-cleaning-the-printhead-and-platen-roller
ניקוי ראש ההדפסה וגליל ההדפסה

ניקוי ראש ההדפסה וגליל ההדפסה

איכות הדפסה לא עקבית, כגון חורים בברקודים ובגרפיקה, עשויה להעיד על ראש הדפסה מלוכלך. ללוח הזמנים המומלץ לניקוי ראה לוח זמנים ונהלים של הניקוי.
למרות שאינך נדרש לכבות את המדפסת במהלך העבודה ליד ראש הדפסה פתוח, Zebra ממליצה לעשות זאת כאמצעי בטיחות.
אם תכבה את המדפסת יאבדו כל ההגדרות הזמניות, כגון תבניות מדבקות, ותידרש לטעון אותן מחדש לפני שתחדש את ההדפסה.
לפני נגיעה במכלול ראש ההדפסה, פרוק מגופך כל חשמל סטטי שהצטבר בו באמצעות נגיעה במסגרת המתכתית של המדפסת, או השתמש ברצועת פרק יד אנטי-סטטית ובשטיחון אנטי-סטטי.
 1. הרם את דלת המדיה.
  משטח חם:
  ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הנח לראש ההדפסה להתקרר.
 2. פתח את מכלול ראש ההדפסה על-ידי סיבוב מנוף הפתיחה של ראש ההדפסה כלפי מעלה.
 3. הוצא את הסרט (אם נמצא בשימוש) ואת המדיה.
 4. באמצעות המטוש הכלול בערכת התחזוקה המונעת של Zebra, נקה לאורך הפס החום שעל מכלול ראש ההדפסה מקצה לקצה. במקום בערכת התחזוקה המונעת, ניתן להשתמש במטוש נקי שנטבל באלכוהול איזופרופיל 99.7%. הנח לממס להתנדף.
 5. תוך כדי סיבוב ידני של גליל ההדפסה, נקה אותו ביסודיות באמצעות המטוש. הנח לממס להתנדף.
 6. טען מחדש את הסרט (אם נמצא בשימוש) ואת המדיה. לקבלת הוראות ראה טעינת הסרט או טעינת המדיה.
 7. סובב את מנוף פתיחת ראש ההדפסה כלפי מטה עד שהוא ינעל את ראש ההדפסה למקומו.
 8. סגור את דלת המדיה.
  המדפסת מוכנה לפעולה.
 9. לחץ על
  PAUSE
  (השהיה) כדי לצאת ממצב השהיה ולאפשר את ההדפסה.
  המדפסת עשויה לבצע כיול מדבקה או להזין מדבקה, בתלות בהגדרותיך.
אם ביצוע נוהל זה לא ישפר את איכות ההדפסה, נסה לנקות את ראש ההדפסה באמצעות סרט ניקוי Save-A-Printhead. חומר זה, הנושא ציפוי מיוחד, מסיר הצטברות לכלוך מבלי להזיק לראש ההדפסה.
לקבלת מידע נוסף פנה למפיץ מורשה של Zebra.