t-zt4x1-loading-the-ribbon
טעינת הסרט

טעינת הסרט

לא הכרחי לכבות את המדפסת במהלך העבודה ליד ראש הדפסה פתוח, אולם Zebra ממליצה לעשות זאת כאמצעי בטיחות. אם תכבה את המדפסת יאבדו כל ההגדרות הזמניות, כגון תבניות מדבקות, ותידרש לטעון אותן מחדש לפני שתחדש את ההדפסה.
השתמש בסרט רחב יותר מהמדיה, כדי להגן על ראש ההדפסה מפני שחיקה. הסרט חייב להיות מצופה מבחוץ כדי שיתאפשר להשתמש בו במדפסת סטנדרטית. לקבלת מידע נוסף ראה באיזה סוג סרט אוכל להשתמש?.
 1. הרם את דלת המדיה.
  משטח חם:
  ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הנח לראש ההדפסה להתקרר.
 2. פתח את מכלול ראש ההדפסה על-ידי סיבוב מנוף הפתיחה של ראש ההדפסה כלפי מעלה.
 3. הנח את גליל הסרט על ציר הזנת הסרט, כאשר הקצה הרופף של הסרט נפרש כמוצג. דחף את הגליל לאחור, עד סוף מהלכו.
 4. הבא את הסרט אל מתחת למכלול ראש ההדפסה וסביב צדו השמאלי, כפי שמוצג.
 5. אחרי שהסרט הועבר למרחק המרבי האפשרי מתחת מכלול ראש ההדפסה, כרוך את הסרט סביב ציר איסוף הסרט. סובב את הציר מספק פעמים בכיוון המוצג, כדי להדק וליישר את הסרט.
 6. האם כבר טעונה מדיה במדפסת?
  אם...
  אז...
  לא
  טען מדיה במדפסת. (ראה טעינת המדיה).
  כן
  1. סובב את מנוף פתיחת ראש ההדפסה כלפי מטה עד שהוא ינעל את ראש ההדפסה למקומו.
  2. סגור את דלת המדיה.
  3. לחץ על
   PAUSE
   (השהיה) כדי לצאת ממצב השהיה ולאפשר את ההדפסה.