t-zt4x1-using-the-print-quality-assistance-wizard
שימוש באשף Print Quality Assistance (מסייע איכות ההדפסה)

שימוש באשף Print Quality Assistance (מסייע איכות ההדפסה)

 1. גע ב-
  Print Quality Assistance
  (מסייע איכות ההדפסה).
  המדפסת תנחה אותך להזין את מספר מדבקות הבדיקה להדפסה. ככל שמספר המדבקות שתבחר להדפיס יהיה גבוה יותר, כך יהיו לך יותר אפשרויות להחליט על איכות ההדפסה. באופן כללי, אם מדבקת הבדיקה מהאשף הקודם הייתה קבילה, ייתכן שיספיקו פחות מדבקות בדיקה.
 2. בחר את מספר מדבקות הבדיקה להדפסה.
  המדפסת מדפיסה את מספר מדבקות הבדיקה שצוין ומנחה אותך להחליט מיה מדבקת הבדיקה הטובה ביותר.
 3. בחר איזו מדבקת בדיקה הודפסה באיכות הטובה ביותר. (ראה הערכת איכות ברקוד לקבלת סיוע.) אם אף אחת מהמדבקות אינה קבילה, השתמש בחץ כדי לחזור מסך אחד מעלה באשף, ובחר מספר גדול יותר של מדבקות בדיקה.
 4. ברשימה שבתצוגה, בחר את המזהה של מדבקת הבדיקה בעלת האיכות הטובה ביותר וגע בסימן האישור.
  המדפסת משנה את רמת השחור והמהירות לערכים ששימשו להדפסת מדבקת הבדיקה הטובה ביותר.
 5. במידת הצורך, ראה בעיות בהדפסה או באיכות ההדפסה כדי לבדוק אם בעיות אחרות עלולות להשפיע על איכות ההדפסה שלך.
נוהל הגדרת ההדפסה הושלם.