חיבור כבל ה-Ethernet
חיבור כבל ה-Ethernet

חיבור כבל ה-Ethernet

שלב זה חל רק אם תשתמש ב-Ethernet.
  1. הכנס את מחבר ה-Ethernet ליציאת ה-Ethernet בתחתית ה-Bridge עד שייכנס למקומו בנקישה.
  2. חבר את הקצה השני של כבל ה-Ethernet ליציאת Ethernet במתקן של הלקוח כדי להתחבר לרשת שלו.