Mounting the Device
התקנת ההתקן

התקנת ההתקן

ניתן להתקין את החיישן ZS300 על משטח רצוי על-ידי שימוש בפס דביק בגב החיישן, או על-ידי הדבקת מגנט לגב החיישן.
פס דביק
כדי להדק את החיישן למשטח הרצוי במהלך ההובלה, יש לקלף את הפס הדביק (1) בצדו התחתון של החיישן. השתמש בצד הדביק של החיישן כדי להדק את החיישן למשטח.
פס דביק
מגנט
מגנט זמין גם כאביזר אופציונלי להצמדת החיישן למשטח מתכת. יש לקלף את הדבק בצדו התחתון של החיישן כפי שצוין קודם, ולהצמיד את המגנט (2) לצד הדביק של החיישן. הצמד את המגנט למשטח הרצוי במהלך ההובלה.
התקנה באמצעות מגנט