Umetanje baterije
Umetanje baterije

Umetanje baterije

U ovom odjeljku opisano je kako umetnuti bateriju u uređaj.
  1. Poravnajte bateriju s ležištem za bateriju.
  2. Gurnite bateriju u ležište za bateriju.
  3. Bateriju čvrsto pritisnite u odjeljak.
    Provjerite jesu li se oba zasuna za otpuštanje baterije na bočnim stranama uređaja vratila u početni položaj. Škljocaj naznačuje da su se oba zasuna za otpuštanje baterije vratila u početni položaj, fiksirajući bateriju u odgovarajući položaj.
  4. Pritisnite
    Power
    (Napajanje) kako biste uključili uređaj.