Aktivacija eSIM kartice
Aktivacija eSIM kartice
View content for :
Product:

Aktivacija eSIM kartice

Uređaj TC27 može upotrebljavati SIM karticu, eSIM karticu ili obje. Možete birati koju ćete SIM karticu upotrebljavati za koju radnju, primjerice slanje poruka ili pozivanje. eSIM karticu morate aktivirati prije upotrebe.
Prije dodavanja eSIM kartice obratite se svom operateru kako biste dobili eSIM uslugu i aktivacijski ili QR kod.
Kako biste aktivirali eSIM karticu:
 1. Na uređaju uspostavite internetsku vezu putem Wi-Fi mreže ili mobilnih podataka s pomoću umetnute SIM kartice.
 2. Idite na
  Settings (Postavke)
  .
 3. Dodirnite
  Network & internet (Mreža i internet)
  Mobile Networks (Mobilne mreže)
  .
 4. Dodirnite
  +
  pored
  SIMs (SIM kartice)
  ako je SIM kartica već umetnuta ili dodirnite
  SIMs (SIM kartice)
  ako nema umetnute SIM kartice.
  Prikazuje se zaslon
  Mobile network (Mobilna mreža)
  .
 5. Odaberite
  MANUAL CODE ENTRY (RUČNI UNOS KODA)
  kako biste unijeli aktivacijski kod ili dodirnite
  SCAN (SKENIRAJ)
  kako biste skenirali QR kod za preuzimanje profila eSIM kartice.
  Prikazat će se dijaloški okvir
  Confirmation!!! (Potvrda!!!)
  .
 6. Dodirnite
  OK (U redu)
  .
 7. Unesite aktivacijski kod ili skenirajte QR kod.
 8. Dodirnite
  NEXT (SLJEDEĆE)
  .
  Prikazuje se poruka
  Downloading a profile (Preuzimanje profila)
  , a nakon nje poruka
  Use Network Name? (Upotrijebiti naziv mreže?)
  .
 9. Dodirnite
  ACTIVATE (AKTIVIRAJ)
  .
 10. Dodirnite
  Done (Gotovo)
  .
  eSIM kartica sada je aktivna.