Punjenje baterije
Punjenje baterije

Punjenje baterije

LED indikator punjenja uređaja RS6100 naznačuje status punjenja baterije skenera, a LED punjač rezervne baterije naznačuje stanje napunjenosti rezervne baterije.
Nove baterije tvornički dolaze u načinu rada za slanje radi zaštite. Kako biste aktivirali bateriju, umetnite ih u punjač (postolje za punjenje ili punjač baterija).
LED indikatori punjenja
Stanje
Indikator
Isključeno
Baterija se ne puni.
Uređaj RS6100 ili baterija nisu pravilno umetnuti u postolje ili punjač ili nisu povezani s izvorom napajanja.
Postolje se ne napaja.
Postojano svijetli jantarno
U tijeku je punjenje baterije.
Postojano svijetli zeleno
Dovršeno je punjenje baterije.
Brzo bljeska crveno
(2 bljeska u sekundi)
Pogreška punjenja, npr.:
  • Temperatura baterije preniska je ili previsoka za punjenje.
  • Baterija je dosegla istek vremena ciklusa punjenja. Punjenje baterije traje predugo bez dovršetka cijelog ciklusa punjenja (obično osam sati).
Postojano svijetli crveno
Neispravna baterija se puni ili je potpuno napunjena.
Baterije punite pri temperaturama od 5 °C do 40 °C (41 °F do 105 °F). Standardna baterija pri sobnoj se temperaturi napuni s 0 % na 90 % za manje od dva i pol sata. Pri temperaturi za punjenje od 5 °C do 10 °C (41 °F do 50 °F), standardna baterija napuni se za manje od pet sati.
Uređaj i punjač nadziru temperaturu baterije. Punjenje baterije izvršava se samo kada je baterija unutar granica sigurne temperature za punjenje. Pri višim temperaturama (npr. približno +35 °C (+95 °F)) uređaj ili punjač može kratkotrajno naizmjenično aktivirati i deaktivirati punjenje baterije kako bi se održala prihvatljiva temperatura baterije. Taj proces može zahtijevati dodatno vrijeme za dovršenje punog ciklusa punjenja. Uređaj RS6100 ili punjač LED indikatorom statusa naznačuje da je punjenje onemogućeno zbog neodgovarajuće temperature.