Način rada neprekidnog izvora napajanja (UPS)
Način rada neprekidnog izvora napajanja (UPS)

Način rada neprekidnog izvora napajanja (UPS)

U načinu rada UPS pisač prima vanjsko napajanje koje kroz baterijsko sklopovlje prolazi do pisača.
  1. Pritisnite
    Battery Control
    (Upravljanje baterijom) kako biste aktivirali bateriju i provjerili je li napunjena.
    Nakon 60 sekundi baterija prelazi u stanje mirovanja. U tom načinu rada baterija upotrebljava gubitak vanjskog napajanja kao znak za aktiviranje i napajanje pisača.
  2. Isključite pa uključite pisač na uobičajen način.
    Kad je u načinu rada UPS, pisač za rad ne zahtijeva ručno uključivanje baterije.