Priključivanje pisača na napajanje
Priključivanje pisača na napajanje

Priključivanje pisača na napajanje

Pisač i napajanje nikad nemojte upotrebljavati u prostorima u kojima se mogu smočiti. Moglo bi doći do ozbiljnih ozljeda!
Obavezno upotrebljavajte odgovarajući kabel za napajanje s tri kontakta na utikaču i priključak IEC 60320-C13. Kabel za napajanje mora nositi mjerodavnu oznaku certifikata države u kojoj se proizvod upotrebljava.
Pisač postavite tako da po potrebi možete lako do kabela za napajanje. Za neke postupke postavljanja ili rješavanja problema morat ćete isključiti napajanje. Odvojite kabel za napajanje od izvora napajanja ili izmjenične električne utičnice kako biste bili sigurni da u pisaču nema struje.
  1. Priključite napajanje na istosmjernu utičnicu pisača.
  2. Kabel za napajanje izmjeničnom strujom ukopčajte u napajanje.
  3. Drugi kraj kabela za napajanje izmjeničnom strujom priključite na odgovarajuću utičnicu za izmjeničnu struju.
    Vrsta utikača kabela za napajanje koji se ukopčava u utičnicu s izmjeničnom strujom može se razlikovati ovisno o regiji.
    Ako je napajanje priključeno na izmjeničnu utičnicu, svjetlo aktivnog napajanja svijetli zeleno.