Priključivanje napajanja
Priključivanje napajanja

Priključivanje napajanja

Pisač i napajanje NIKADA nemojte upotrebljavati u prostorima u kojima se mogu smočiti. Moglo bi doći do ozbiljnih ozljeda!
Obavezno upotrebljavajte SAMO odgovarajući pojni kabel s tri kontakta na utikaču i priključkom IEC 60320-C13. Pojni kabel mora nositi mjerodavnu oznaku ceretifikata države u kojoj se proizvod upotrebljava.
Pisač postavite tako da po potrebi možete lako do pojnog kabela. Neka postavljanja ili zadaci rješavanja problema mogu uvjetovati isključivanje napajanja pisača. Odvojite pojni kabel od izvora napajanja ili izmjenične električne utičnice kako biste bili sigurni da u pisaču nema struje.
  1. Priključite napajanje na istosmjernu utičnicu pisača.
  2. Izmjenični pojni kabel umetnite u napajanje.
  3. Drugi kraj izmjeničnog pojnog kabela priključite na odgovarajuću izmjeničnu utičnicu. (Izmjenična utičnica i vrsta utikača na pojnom kabelu mogu se razlikovati ovisno o regiji).
Ako je napajanje priključeno na izmjeničnu utičnicu, svjetlo aktivnog napajanja svijetli zeleno.