Umetanje baterije u priključenu bazu za napajanje
Umetanje baterije u priključenu bazu za napajanje
View content for :
Product:

Umetanje baterije u priključenu bazu za napajanje

Opis umetanja baterije u baterijsku bazu postavljenu na pisač.
Kako ne bi došlo do oštećenja baterije, na pisač mora biti čvrsto pričvršćena baterijska baza.
Baterije se isporučuju u isključenom načinu rada radi sigurnosti i sprječavanja pražnjenja baterije tijekom skladištenja i isporuke. Prije prve upotrebe na pisaču bateriju treba napuniti.
 1. Vanjsku jedinicu napajanja pisača odvojite od ulaza istosmjernog napona na poleđini pisača.
 2. Umetnite bateriju u baterijski utor baterijske baze. Bateriju gurajte u bazu dok ne bude u ravnini sa stražnjom stranom baterijske baze, a priključci na bateriji budu u kontaktu s priključcima na stražnjoj strani pisača. Baterija se pričvršćuje zasunom baterije (1).
  Shematski prostorni prikaz pričvršćivanja baterijske baze na pisač
 3. Jedinicu napajanja pisača priključite na bateriju da biste bateriju probudili iz isključenog načina rada i počeli početno punjenje.
  Shematski prostorni prikaz pričvršćivanja baterijske baze na pisač
 4. Napunite bateriju. Baterija se prije prve upotrebe mora potpuno napuniti.
  Pogledajte Indikatori i kontrole baterije kako biste saznali kako:
  • uključiti bateriju.
  • otkriti značajke i ponašanja za uštedu napunjenosti baterije.
  • provjeriti razinu napunjenosti i stanje baterije.
 5. Puna napunjenost pisača postiže se za približno dva sata. Narančasti (punjenje) indikator statusa (stanja) baterije (munja) postaje zelen (napunjena)