Zahtjevi kabela za povezivanje
Zahtjevi kabela za povezivanje

Zahtjevi kabela za povezivanje

Povezivanje kabelima mora biti sukladno zahtjevima za oblaganje i provođenje kako bi se komunikacije pisača odvijale bez šumova i smetnji.
Podatkovni kabeli moraju biti potpuno obložene konstrukcije opremljene metalnim ili metaliziranim pokrovima za priključke. Obloženi kabeli i priključci potrebni su kako bi se spriječilo zračenje i primanje električnih smetnji.
Kako bi se skupljanje električnog šuma u kabelu svelo na najmanju moguću mjeru:
  • Podatkovni kabeli trebaju biti što je moguće kraći. Maksimalna preporučena duljina je 1,83 m (6 ft.).
  • Podatkovne kabele nemojte provoditi u svežnju s kabelima za napajanje.
  • Podatkovne kabele nemojte vezati za kanale kabela za napajanje.
  • Kako bi se skupljanje električnog šuma u kabelu svelo na najmanju moguću mjeru:
Pisač zadovoljava pravila i propise Savezne komisije za komunikacije (FCC – Federal Communications Commission), Dio 15, za opremu klase B koja upotrebljava potpuno obložene podatkovne kabele. Upotreba neobloženih kabela može povećati emisije zračenja iznad ograničenja klase B.