Temperatura punjenja
Temperatura punjenja

Temperatura punjenja

Baterije punite pri okolnim temperaturama.
Baterije punite pri temperaturama od 5 °C do 40 °C (41 °F do 104 °F). Uređaj uvijek puni bateriju na siguran i pametan način. Pri višim temperaturama (npr. približno +37 °C (+98 °F)) uređaj može kratkotrajno naizmjenično aktivirati i deaktivirati punjenje baterije kako bi se održala prihvatljiva temperatura baterije. Uređaj pomoću svog LED indikatora naznačuje da je punjenje onemogućeno zbog neodgovarajuće temperature.