Aktywacja karty eSIM
Aktywacja karty eSIM
View content for :
Product:

Aktywacja karty eSIM

W urządzeniu TC27 możesz użyć karty SIM, eSIM lub obu kart. Możesz wybrać, która karta SIM ma być używana do określonych działań, takich jak wiadomości lub połączenia. Przed użyciem musisz aktywować kartę eSIM.
Przed dodaniem karty eSIM musisz skontaktować się z operatorem w celu uzyskania usługi eSIM i jej kodu aktywacyjnego lub kodu QR.
Aby aktywować kartę eSIM:
 1. W urządzeniu nawiąż połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej za pomocą zainstalowanej karty SIM.
 2. Przejdź do sekcji
  Settings (Ustawienia)
  .
 3. Dotknij kolejno
  Network & Internet (Sieć i Internet)
  Mobile Networks (Sieci komórkowe)
  .
 4. Dotknij przycisku
  +
  obok
  SIMs (Karty SIM)
  , jeśli karta SIM jest już zainstalowana w urządzeniu, lub dotknij
  SIMs (Karty SIM)
  , jeśli urządzenie nie ma zainstalowanej karty SIM.
  Zostanie wyświetlony ekran
  Mobile Network (Sieć komórkowa)
  .
 5. Wybierz
  MANUAL CODE ENTRY (RĘCZNE WPISYWANIE KODU)
  , aby wpisać kod aktywacji lub dotknij
  SCAN (SKANUJ)
  , aby zeskanować kod QR w celu pobrania profilu karty eSIM.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe
  Confirmation!!! (Potwierdzenie!!!)
  .
 6. Dotknij
  OK
  .
 7. Wpisz kod aktywacyjny lub zeskanuj kod QR.
 8. Dotknij
  NEXT (DALEJ)
  .
  Zostanie wyświetlony komunikat
  Downloading a profile (Pobieranie profilu)
  , a następnie komunikat
  Use Network Name? (Użyć nazwy sieci?)
  .
 9. Dotknij
  ACTIVATE (AKTYWUJ)
  .
 10. Dotknij
  Done (Gotowe)
  .
  Karta eSIM jest teraz aktywna.