Skanowanie za pomocą rejestratora obrazów
Skanowanie za pomocą rejestratora obrazów

Skanowanie za pomocą rejestratora obrazów

Do odczytu kodu kreskowego jest wymagana aplikacja z obsługą skanowania. Urządzenie zawiera aplikację DataWedge umożliwiającą włączenie rejestratora obrazów, zdekodowanie danych kodu kreskowego i wyświetlenie jego zawartości.
W urządzeniu SE55 wyświetlany jest zielony celownik z kresek i kropki. W urządzeniu SE4710 wyświetlany jest celownik w postaci czerwonej kropki.
 1. Upewnij się, że aplikacja jest otwarta w urządzeniu, a pole tekstowe jest na pierwszym planie (kursor tekstu w polu tekstowym).
 2. Skieruj okienko skanera na kod kreskowy.
  skanowanie
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk skanowania.
  Urządzenie wyświetla wzorzec celowania.
 4. Gdy urządzenie pracuje w trybie listy wyboru, urządzenie nie zacznie odczytywać kodu kreskowego, dopóki środek kropki nie pokryje się z kodem kreskowym.
 5. Upewnij się, że kod kreskowy znajduje się wewnątrz obszaru utworzonego przez wzorzec celowania. Punkt celowania jest używany w celu zwiększenia widoczności w warunkach jasnego oświetlenia.
  SE4710
  SE55
  SE4710 – tryb listy wyboru
  SE55 – tryb listy wyboru
  Dioda LED Data Capture zaświeci się, a urządzenie domyślnie wyemituje sygnał dźwiękowy, aby wskazać, że kod kreskowy został pomyślnie zdekodowany.
 6. Zwolnij przycisk skanowania.
  Rejestrator zazwyczaj natychmiast rozpoczyna dekodowanie. Urządzenie będzie tak długo powtarzać czynności potrzebne do cyfrowego sfotografowania niewyraźnego lub skomplikowanego kodu kreskowego, jak długo naciśnięty będzie przycisk skanowania.
W polu tekstowym urządzenie wyświetla dane kodu kreskowego.