r-zt2x0-calibration-and-diagnostic-tools
Narzędzia do kalibracji i diagnostyki
View content for :
Product:

Narzędzia do kalibracji i diagnostyki

Narzędzia do kalibracji i diagnostyki
Pozycja
Opis
Informacje o wydruku
Drukowanie określonych informacji na jednej lub kilku etykietach.
Dopuszczalne wartości:
 • SETTINGS (Ustawienia) — drukowanie etykiety konfiguracji drukarki.
 • NETWORK (Sieć) — umożliwia wydrukowanie ustawień dowolnego zainstalowanego serwera druku.
 • FORMATS (Formaty) — drukowanie formatów zapisanych w pamięci RAM, pamięci flash lub na opcjonalnej karcie pamięci.
 • IMAGES (Obrazy) — drukowanie dostępnych obrazów zapisanych w pamięci RAM, pamięci flash lub na opcjonalnej karcie pamięci.
 • FONTS (Czcionki) — umożliwia wydrukowanie dostępnych czcionek w drukarce, w tym standardowych czcionek drukarki oraz wszelkich czcionek opcjonalnych. Czcionki mogą być przechowywane w pamięci RAM lub pamięci flash.
 • BARCODES (Kody kreskowe) — drukowanie dostępnych kodów kreskowych w drukarce. Kody kreskowe mogą być przechowywane w pamięci RAM lub pamięci flash.
 • ALL (Wszystkie) — drukowanie sześciu poprzednich etykiet.
 • SENSOR PROFILE (Profil czujnika) — wyświetla ustawienia czujnika w porównaniu z rzeczywistymi odczytami czujnika. Aby zinterpretować wyniki, patrz Profil czujnika.
Powiązane polecenia ZPL:
SETTINGS (Ustawienia):
~WC
NETWORK (Sieć):
~WL
SENSOR PROFILE (Profil czujnika):
~JG
Inne:
^WD
Przyciski panelu sterowania:
SETTINGS (Ustawienia) and NETWORK (Sieć): Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 • Przytrzymaj przycisk
  CANCEL
  (Anuluj) podczas uruchamiania drukarki.
 • Przytrzymaj
  FEED
  (Podawanie) +
  CANCEL
  (Anuluj) przez 2 s, gdy drukarka jest w stanie gotowości.
SENSOR PROFILE (Profil czujnika): Przytrzymaj przyciski
FEED
(Podawanie) +
Cancel
(Anuluj) podczas uruchamiania drukarki.
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Print Listings on Label (Drukuj konfiguracje na etykiecie)
Czynność przy uruchamianiu
Ustaw czynność drukarki, która ma być wykonana podczas sekwencji uruchamiania.
Dopuszczalne wartości:
 • CALIBRATE (Kalibracja) — regulacja poziomów i progów czujnika, określanie długości etykiety i podawanie nośnika do następnej siatki.
 • FEED (Podawanie) — podawanie etykiet do pierwszego punktu rejestracji.
 • LENGTH (Długość) — określa długość etykiety na podstawie bieżących wartości czujnika i podaje nośnik do następnej siatki.
 • NO MOTION (Brak ruchu) — informuje drukarkę, aby nie przesuwać nośnika. Należy ręcznie upewnić się, że taśma jest ustawiona prawidłowo lub nacisnąć przycisk Feed (Podawanie), aby ustawić następną siatkę.
 • SHORT CAL (Krótka kalibracja) — ustawienie progów nośników i taśmy bez regulacji wzmocnienia czujnika, określenie długości etykiety i podawanie nośnika do następnej siatki.
Powiązane polecenia ZPL:
^MF
Użyte polecenie SGD:
ezpl.power_up_action
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Calibration (Kalibracja)
Czynność przy zamykaniu głowicy
Ustaw czynność drukarki, która ma być wykonana po zamknięciu głowicy drukującej.
Dopuszczalne wartości:
 • CALIBRATE (Kalibracja) — regulacja poziomów i progów czujnika, określanie długości etykiety i podawanie nośnika do następnej siatki.
 • FEED (Podawanie) — podawanie etykiet do pierwszego punktu rejestracji.
 • LENGTH (Długość) — określa długość etykiety na podstawie bieżących wartości czujnika i podaje nośnik do następnej siatki.
 • NO MOTION (Brak ruchu) — informuje drukarkę, aby nie przesuwać nośnika. Należy ręcznie upewnić się, że taśma jest ustawiona prawidłowo lub nacisnąć przycisk Feed (Podawanie), aby ustawić następną siatkę.
 • SHORT CAL (Krótka kalibracja) — ustawienie progów nośników i taśmy bez regulacji wzmocnienia czujnika, określenie długości etykiety i podawanie nośnika do następnej siatki.
Powiązane polecenia ZPL:
^MF
Użyte polecenie SGD:
ezpl.head_close_action
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Calibration (Kalibracja)
Ładuj ust. domyślne
Przywróć domyślne ustawienia fabryczne określonej drukarki, serwera druku i sieci. Należy zachować ostrożność podczas ładowania wartości domyślnych, gdyż oznacza to ponowne wprowadzenie ustawień zmienianych ręcznie.
Dopuszczalne wartości:
 • FACTORY (Ustawienia fabryczne) — przywraca wszystkie parametry, poza nastawami sieciowymi, do domyślnych ustawień fabrycznych. Należy zachować ostrożność podczas ładowania wartości domyślnych, gdyż oznacza to ponowne wprowadzenie ustawień zmienianych ręcznie.
 • NETWORK (Sieć) — ponowna inicjalizacja przewodowego lub bezprzewodowego serwera druku drukarki. W przypadku bezprzewodowego serwera druku drukarka również ponownie połączy się z siecią bezprzewodową.
 • LAST SAVED (Ostatnio zapisane) — ładuje ostatnie, zapisane na stałe ustawienia.
Powiązane polecenia ZPL:
FACTORY (Ustawienia fabryczne):
^JUF
NETWORK (Sieć):
^JUN
LAST SAVED (Ostatnio zapisane):
^JUR
Przyciski panelu sterowania:
FACTORY (Ustawienia fabryczne): Przytrzymaj przyciski
FEED
(Podawanie) +
PAUSE
(Pauza) podczas uruchamiania drukarki, aby przywrócić wartości fabryczne parametrów drukarki.
NETWORK (Sieć): Przytrzymaj przyciski
CANCEL
(Anuluj) +
PAUSE
(Pauza) podczas uruchamiania drukarki, aby przywrócić wartości fabryczne parametrów drukarki.
LAST SAVED (Ostatnio zapisane): N/D
Strona internetowa drukarki:
FACTORY (Ustawienia fabryczne):
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Restore Default Configuration (Przywróć konfigurację domyślną)
NETWORK (Sieć):
Print Server Settings (Ustawienia serwera druku)
Reset Print Server (Resetuj serwer druku)
LAST SAVED (Ostatnio zapisane):
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Restore Saved Configuration (Przywróć zapisane konfiguracje)
Kalibracja czujnika nośnika i taśmy
Skalibruj drukarkę, aby wyregulować czułość czujników nośników i taśm.
Aby uzyskać pełne instrukcje dotyczące procedury kalibracji, patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.
Powiązane polecenia ZPL:
~JC
Użyte polecenie SGD:
ezpl.manual_calibration
Przyciski panelu sterowania:
Aby rozpocząć kalibrację, przytrzymaj przycisk
FEED
(Podawanie) +
CANCEL
(Anuluj) przez 2 s.
Strona internetowa drukarki:
Procedury kalibracji nie można zainicjować za pośrednictwem stron internetowych. Ustawienia wprowadzone podczas kalibracji czujnika można znaleźć na następującej stronie internetowej:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Calibration (Kalibracja)
Nie należy zmieniać tych ustawień, o ile nie zostanie to zalecone przez dział pomocy technicznej firmy Zebra lub przez autoryzowanego pracownika serwisu.
Tryb diagnostyki problemów łączności
Za pomocą tego narzędzia diagnostycznego można ustawić wydruk wartości szesnastkowych wszystkich danych odebranych przez drukarkę.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Test diagnostyczny łączności.
Dopuszczalne wartości:
 • DISABLED (Wyłączone)
 • ENABLED (Włączone)
Powiązane polecenia ZPL:
~JD
, aby włączyć
~JE
, aby wyłączyć
Użyte polecenie SGD:
device.diagnostic_print
Przyciski panelu sterowania:
Przytrzymaj przyciski
PAUSE
+
FEED
(Pauza + Podawanie) przez 2 s, gdy drukarka znajduje się w stanie gotowości.