r-zt2x0-print-settings
Ustawienia drukowania
View content for :
Product:

Ustawienia drukowania

Ustawienia drukowania
Ustawienie drukowania
Opis
Stopień zaciemnienia druku
Ustaw zaciemnienie na najniższy poziom zapewniający dobrą jakość druku. Jeśli zaciemnienie zostanie ustawione zbyt wysoko, obraz etykiety może zostać wydrukowany niewyraźnie, kody kreskowe mogą nie zostać poprawnie zeskanowane, taśma może ulec spaleniu lub głowica drukująca może się przedwcześnie zużyć.
W razie potrzeby użyj Ocena jakości kodu kreskowego do określenia optymalnego ustawienia zaciemnienia.
Dopuszczalne wartości:
0,0–30,0
Powiązane polecenia ZPL:
^MD, ~SD
Użyte polecenie SGD:
print.tone
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
General Setup (Konfiguracja ogólna)
Darkness (Zaciemnienie)
Szybkość druku
Wybierz szybkość drukowania etykiety (wyrażoną w calach na sekundę). Wolniejszy druk zwykle skutkuje lepszą jakością. Patrz również Programowane stałe szybkości drukowania (na sekundę).
Dopuszczalne wartości:
203 dpi: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
300 dpi: 2, 3, 4, 5, 6
Powiązane polecenia ZPL:
^PR
Użyte polecenie SGD:
media.speed
Typ nośnika
Wybierz typ używanego nośnika.
Dopuszczalne wartości:
 • CONTINUOUS (Ciągły)
 • GAP/NOTCH (Odstęp/nacięcie)
 • MARK (Znacznik)
Jeśli wybierzesz opcję CONTINUOUS (Ciągły), do formatu etykiety należy dołączyć instrukcję długości etykiety (
^LL
w przypadku używania ZPL).
Powiązane polecenia ZPL:
^MN
Użyte polecenie SGD:
ezpl.media_type
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
Media Setup (Konfiguracja nośnika)
Media Type (Typ nośnika)
Metoda druku
Określ, czy drukarka ma korzystać z trybu bezpośredniego termicznego (bez taśmy barwiącej) czy trybu termotransferowego (przy użyciu nośników druku termicznego i taśmy).
Dopuszczalne wartości:
 • THERMAL TRANS (Termotransferowy)
 • DIRECT THERMAL (Bezpośredni termiczny)
Powiązane polecenia ZPL:
^MT
Użyte polecenie SGD:
ezpl.print_method
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
Media Setup (Konfiguracja nośnika)
Print Method (Sposób drukowania)
Położenie odrywania
Jeśli zajdzie taka potrzeba, wyreguluj położenie nośnika po wydruku nad listwą odrywania.
Dopuszczalne wartości:
Od -120 do 120
 • Wyższe liczby przenoszą materiał na zewnątrz (linia odrywania przesuwa się bliżej krawędzi czołowej następnej etykiety).
 • Niższe liczby przenoszą nośnik do wewnątrz (linia odrywania przesuwa się bliżej krawędzi właśnie wydrukowanej etykiety).
1
Kierunek nośnika
2
Położenie linii odrywania ustawione fabrycznie w pozycji 000
Powiązane polecenia ZPL:
~TA
Użyte polecenie SGD:
ezpl.tear_off
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
General Setup (Konfiguracja ogólna)
Tear Off (Odrywanie)
Szerokość druku
Określ szerokość używanych etykiet w punktach. Wartością domyślną jest maksymalna szerokość drukarki, w oparciu o wartość DPI głowicy drukującej.
Dopuszczalne wartości:
Ustawienie zbyt małej szerokości może spowodować nie drukowanie części formatu etykiety na nośniku. Ustawienie zbyt dużej szerokości marnuje pamięć formatowania i może spowodować drukowanie poza etykietą i na wałku dociskowym. Ustawienie to może mieć wpływ na poziome położenie formatu naklejki, jeśli obraz został odwrócony poleceniem
^POI
ZPL II.
Od 0000 do 1248 punktów
Powiązane polecenia ZPL:
^PW
Użyte polecenie SGD:
ezpl.print_width
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
Media Setup (Konfiguracja nośnika)
Print Width (Szerokość druku)
Metoda obsługi nośników
Wybierz opcję obsługi nośników, która jest zgodna z opcjami drukarki.
Aby uzyskać informacje na temat sposobu działania wybranych trybów drukowania z różnymi opcjami drukarki, patrz Określanie Metoda obsługi nośnika.
Dopuszczalne wartości:
 • TEAR OFF (Odrywanie)
 • CUTTER (Obcinak)
 • PEEL (Odklejanie)
Powiązane polecenia ZPL:
^MM
Użyte polecenie SGD:
media.printmode
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
General Setup (Konfiguracja ogólna)
Print Mode (Tryb drukowania)
Lewa krawędź etykiety
W razie potrzeby przesuń pozycję wydruku poziomo na etykiecie. Liczby dodatnie przesuwają lewą krawędź obrazu w kierunku środka etykiety o wybraną liczbę punktów, natomiast liczby ujemne przesuwają lewą krawędź obrazu w kierunku lewej krawędzi etykiety.
Dopuszczalne wartości:
Od -9999 do 9999
Powiązane polecenia ZPL:
^LS
Użyte polecenie SGD:
zpl.left_position
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana)
Left Position (Lewa pozycja)
Tryb ponownego wydruku
Po włączeniu trybu ponownego wydruku można ponownie wydrukować ostatnią etykietę, naciskając przycisk DOWN ARROW (Strzałka w dół) na panelu sterowania drukarki.
Dopuszczalne wartości:
 • ON (WŁ.)
 • WYŁ.
Powiązane polecenia ZPL:
^JZ
Użyte polecenie SGD:
ezpl.reprint_mode
Maks. długość etykiety
Ustaw maksymalną długość etykiety.
Dopuszczalne wartości:
Od 0 do maksymalnej długości etykiety obsługiwanej przez drukarkę
Należy określić wartość, która wynosi co najmniej 1,0 cal (25,4 mm) większa niż rzeczywista długość etykiety plus odstęp między etykietami. W przypadku ustawienia wartości mniejszej niż długość etykiety drukarka przyjmuje, że załadowany jest nośnik ciągły i nie można przeprowadzić kalibracji.
Na przykład, jeśli długość etykiety wynosi 6,0 cali (152 mm) wraz z odstępem między etykietami, należy ustawić parametr na co najmniej 7,0 cali (178 mm).
1
Długość etykiety (z uwzględnieniem odstępu między etykietami)
2
Przerwa między etykietami
3
Ustaw maksymalną długość etykiety na wartość zbliżoną do tej wartości
Powiązane polecenia ZPL:
^ML
Użyte polecenie SGD:
ezpl.label_length_max
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
Media Setup (Konfiguracja nośnika)
Maximum Length (Długość maksymalna)
Długość etykiety
Wyświetl skalibrowaną długość etykiety w punktach.
Wartość ta może być modyfikowana tylko w jednym z następujących warunków:
 • drukarka jest ustawiona na nośnik ciągły
 • drugi parametr
  ^LL
  jest ustawiony na
  Y
Powiązane polecenia ZPL:
^LL